เครื่องฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่าเอนกประสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อดิศักดิ์ นพแสงอุตสาหกรรม
2นาย ยุทธสาร สารการอุตสาหกรรม
3นาย อรรถศร สุขทะเลอุตสาหกรรม
4นาย ณัฐวัฒน์ บุระพาอุตสาหกรรม
5นาย ฉัตรชัย ไชยสารอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จิราวุธ คันศรปวช.
2นาย ประกาศิต ตำหนงปวช.
3นาย กุลณัฐ หมายมั่นปวช.
4นาย สหรัถ ชูพุทธพงษ์ปวส.
5นาย พงษ์เพชร พันธ์ผาปวส.
6นาย ธีรวัฒน์ มีสมบัติปวส.
7นาย ชนินทร์ บุญกล้าปวส.
8นาย ธีรพงศ์ ญาติทองปวส.
9นาย กันตินันท์ อุทธรณ์ปวส.
10นาย ศริรันดร์ คำทะปวส.

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)

บทคัดย่อ

จากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า “COVID-19” ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก ทางผู้จัดทำได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น และนวัตกรรมนี้จะมีส่วนในการช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าในสถานศึกษา ซึ่งจะทำการฆ่าเชื้อจากวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอน โดยนำวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวส่งผ่านเครื่องฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่าเอนกประสงค์ ภายในจะทำการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนจากหลอดไส้ซึ่งมีค่าความเข้มของแสงสูง มีความร้อนสูง โดยการใช้แผ่นฟอยล์ที่เป็นวัสดุเหลือใช้มาบุภายในกล่อง เพื่อสะท้อนความร้อน แล้วเปิดเครื่องจะทำให้มีความเข้มแสงสูงเกิดความร้อนสูงขึ้นอย่างทั่วถึงในกล่อง ทำการฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่าได้ โดยจะมีตัวควบคุมเวลา และควบคุมอุณหภูมิในการฆ่าเชื้อ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เครื่องฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่าเอนกประสงค์ใช้ภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติงาน สามารถเลือกการควบคุมแบบอัตโนมัติ หรือควบคุมด้วยตัวเองได้ มีชุดควบคุมอุณหภูมิ และเวลาในการฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยมีไฟแสดงสถานะการทำงาน สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่าได้ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียล ในเวลา15 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของวัสดุที่นำมาทำการฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่าด้วย
1. สร้างเครื่องฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่าเอนกประสงค์ที่สามารถใช้งานได้จริง
2. สามารถลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าในการจัดการเรียนการสอน

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก