SOM-O สบู่เหลวผสมสารสกัดจากเปลือกส้มโอ

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ผู้ประดิษฐ์ต้องการลดปริมาณขยะจากเปลือกส้มโอที่มีเป็นจำนวนมากในจังหวัดนครปฐม จึงได้นำเปลือกส้มโอไปสกัดทำน้ำมันหอมระเหย และนำเปลือกที่เหลือมาทำเป็นผงสครับ และนำส่วนผสมทั้ง2ชนิดมาผสมทำเป็นสบู่เหลวผสมสารสกัดจากเปลือกส้มโอ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

SOM-O สบู่เหลวผสมสารสกัดจากเปลือกส้มโอ เป็นสบู่เหลวที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ อ่อนโยน สามารถใช้ได้กับทุกคนในครอบครัว อาบสะอาด ให้กลิ่นหอมอ่อนๆของส้มโอ ทำให้รู้สึกสดชื่น
ใช้อาบน้ำ ชำระร่างกาย ได้สะอาดสดชื่น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สุภัทตรา โพธิ์ธนาภาคหกรรม
2นาย มหิดล สุรียพรรณอุตสาหกรรม
3นางสาว เปมิกา กันทะวงค์สามัญ
4นาย ณัฏฐเอก ณัฐธยาน์ภัทรกุลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สิทธิพร กิจเจริญปวช.
2นาย กิตติพัฒน์ ไวปัญญาปวช.
3นาย ธราธร เอี้ยงเจียมปวช.
4นาย ฉัตรชนม์ มลิวงษ์ปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-