เครื่องไล่ยุงพลังงานโซล่าเซลล์

วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

เครื่องไล่ยุงพลังงานโซล่าเซลล์ เป็นการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ออกแบบสร้างเครื่องไล่ยุงพลังงานโซล่าเซลล์ (2) ทำการทดลองผลและหาประสิทธิภาพของเครื่องไล่ยุงพลังงานโซล่าเซลล์ โดยการนำแผงโซล่าเซลล์มาประกอบเข้ากับชาร์จเจอร์เพื่อชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่แล้วนำอินเวอเตอร์มาแปลงกระแสไฟฟ้าจากพลังงานโซล่าเซลล์เป็นไฟฟ้ากระแสสลับแล้วนำเครื่องไล่ยุงชนิดน้ำมาเสียบปลั๊กให้ไอระเหยไปไล่ยุง จากผลการทดลองนั้นพบว่าเครื่องไล่ยุงพลังงานโซล่าเซลล์ สามารถทำงานได้ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้จำนวน 20 คนได้ค่าเฉลี่ยโดยรวม ( ) เท่ากับ 4.66 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.35 แสดงให้เห็นว่าผู้ทดลองใช้มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า เครื่องไล่ยุงพลังงานโซล่าเซลล์ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เครื่องไล่ยุงพลังงานโซล่าเซลล์สามารถใช้งานได้ตามสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
1ใช้ในการดำเนินชีวิตสำหรับผู้อยู่อาศัยที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
2 สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายติดตั้งได้ในอาคารและนอกอาคาร
3 ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทำให้ประหยัดค่าไฟ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย บุญเพ็ง ประทุมมาตรอุตสาหกรรม
2นาย ธราเทพ วังวงค์อุตสาหกรรม
3นาย รุจิรัตน์ มานะพระอุตสาหกรรม
4นาย คมสันต์ ซางซื่อมูลอุตสาหกรรม
5นาย อรุณบุญ แสงประจักษ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เสกสรร สลางสิงห์ปวส.
2นาย วีระศักดิ์ หนองแคนปวส.
3นาย นรา ศุภหัตถีปวส.
4นาย ศตวรรษ เวชกามาปวส.
5นาย จตุพล กะนุวงษ์ปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-