อุปกรณ์ฆ่าเชื้อไวรัสในเหรียญและธนบัตร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศุภชัย คำสอนทาอุตสาหกรรม
2นาย ไพฑูรย์ เรืองเพ็งอุตสาหกรรม
3นาง ยุภี อาบสุวรรณอุตสาหกรรม
4นาย ประทีป อภัยแสนอุตสาหกรรม
5นาย อัคเนย์ บุญแสนอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศิรสิทธิ์ เทียมเก่าปวส.
2นาย อาทิตย์ชัย กลางไชยปวส.
3นาย วิศวะ ศรีผ่องใสปวส.
4นาย ธีรพงศ์ พันธ์ศิริปวส.
5นางสาว อาริญา ภิญเลิศปวส.

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)

บทคัดย่อ

ผลการวิจัย มีขั้นตอนการศึกษา 3 ขั้นตอน ตอนที่ 1 การออกแบบและสร้าง โดยใช้หลักการนำแสงยูวี ในรูปแบบยูวีซี มาฆ่าเชื้อไวรัสที่อยู่บนผิวของเหรียญและธนบัตร โดยมีขนาดลิ้นนชัก กว้าง 40 ซม. ยาว 44 ซม. สูง 10 ซม. ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพการทำงาน พบว่าจากการทดลองใช้งานทั้งหมด 10 ครั้ง หลอด UV ทำงานตามเงื่อนไข คิดเป็นร้อยละ100 เซ็นเซอร์ คิดเป็นร้อยละ 90 และลิ้นชักเก็บเงิน คิดเป็นร้อยละ 90 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย หญิงร้อยละ 50.00 ผู้ตอบแบบสอบถาม 25-30 ปี มากที่สุดคือร้อยละ 30.00 น้อยที่สุด 35-40 ปี ร้อยละ 20.00 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้อยู่ในระดับมากที่สุด ( ค่าเฉลี่ย = 4.67, S.D. = 0.43) สามารถใช้งานได้จริง และสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นอุปกรณ์ฆ่าเชื้อไวรัสในเหรียญและธนบัตร ด้วยหลอดยูวี 36 วัตต์ ที่มีขั้นตอนการทำงานอัตโนมัติ สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ภายใน 90 วินาที
1. ลดการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
2. เพิ่มความน่าเชื่อถือในสถานประกอบการร้านค้า
3. ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 ในเหรียญและธนบัตร

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-