น้ำยาปรับผ้านุ่มจากมะละกอ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง เสาวนีย์ เกิดผลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง ญา อุดมทรัพย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว เบญญาภา สุรสุขพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย ธเนตร์ ขันแก้วพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5ดร. จุฑาพร บุญวรรณสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สกุณา พุ่มมณีปวช.
2นางสาว อาริสา ลุนภูงาปวช.
3นางสาว วนิดา อีสาปวช.
4นางสาว อังสุมา ศรีคำปวช.
5นางสาว เยาวลักษณ์ จำปาบุรีปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่อง น้ำยาปรับผ้าุน่มจากมะละกอ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อผลิตน้ำยาปรับผ้านุ่มจากมะละกอ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มจากมะละกอ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ส่วนมากให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก เพราะน้ำยาปรับผ้านุ่มจากมะละกอสามารถทำให้ผ้านุ่มได้จริง โดยทำการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้งานในภาพรวม เท่ากับ 4.43 ระดับความพึงพอใจมาก

คุณลักษณะ / ประโยชน์

น้ำยาปรับผ้านุ่มจากมะละกอ เหมาะสำหรับผ้าทุกชนิด ช่วยให้ผ้านุ่ม กลิ่นหอม และยังช่วยถนอมเนื้อผ้า ไม่ระคายผิวหนัง
1. ได้น้ำยาปรับผ้านุ่มจากมะละกอ
2. ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง
3. สามารถนำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์
4. สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้
5. ทราบถึงความพึงพอใจต่อการใช้น้ำยาปรับผ้ามุ่มจากมะละกอ

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-