ระบบสมาร์ทฟาร์มควบคุมด้วยสมาร์ทวาล์ว อัจฉริยะ 4.0

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย  วิสณุกร ดาวไสย์อุตสาหกรรม
2นาย ชาญณรงค์ ไชยนราอุตสาหกรรม
3นางสาว พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์สามัญ
4นาย ภาสกร ดงทองอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภาณุพงศ์ เพียรพานิชปวช.
2นาย ธนัฐ ถาจันทาปวช.
3นาย ณัฐพล อาคเดชปวช.
4นาย โยธิน ทองขาวปวช.
5นางสาว ภัสสรา นัทธีปวช.
6นางสาว รัชรีพร ไทยป้อมปวช.
7นางสาว จันทร์ทิวา ขึ้นเสียงปวช.
8นางสาว พิชญา มีพันธ์ปวช.
9นางสาว สะสิกา ทลันปวช.
10นางสาว ปาริชาติ สรสิทธิ์ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อออกแบบและสร้างระบบสมาร์ทฟาร์มควบคุมด้วยสมาร์ทวาล์ว อัจฉริยะ 4.0 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบสมาร์ทฟาร์มควบคุมด้วยสมาร์ทวาล์ว อัจฉริยะ 4.0 และ กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ครูในสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 คน และเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ ชุมชนหมู่บ้านโนนสูง ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 27 คน จำนวนรวม 30 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

สามารถควบคุมการเปิดวาวล์วและอัตารการไหลของน้ำได้
1.ได้ระบบสมาร์ทฟาร์มควบคุมด้วยสมาร์ทวาล์ว อัจฉริยะ 4.0 ที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้งานได้อย่างคุ้มค่า
2 ระบบสมาร์ทฟาร์มควบคุมด้วยสมาร์ทวาล์ว อัจฉริยะ 4.0 ช่วยลดค่าใช้จ่ายแทนแรงงานจากคน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3 เกษตรกรคุณภาพชีวิตเกษตรกรดีขึ้นมีรายได้โดยเฉลี่ยที่สูงขึ้น
4 ได้เผยแพร่ความรู้และแสดงผลงานด้านวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย และสาธารณชนในวงกว้าง
5 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการเสริมประสบการณ์ตรง และสามารถสร้างสรรค์ผลงาน ที่เกิดประโยชน์ และนำสู่เชิงพาณิชย์ได้

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-