ฟาร์มเลี้ยงปูนาอัจฉริยะ Smart Crab Farm

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มงคล ศิริโสมอุตสาหกรรม
2นาย พิชิต สพลาภอุตสาหกรรม
3นาย วรพล ขันศรีอุตสาหกรรม
4นาย ศรเพชร รังชัยอุตสาหกรรม
5นาย อาทิตย์ สพลาภสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชาญเดช จันทราชปวช.
2นาย ไชยา เจริญยุทธปวส.

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

ประเทศไทยบริโภคปูนา เดือนละ 45 ล้านตัว เราต้องนำเข้าปูนากว่า 25 ล้านตัวต่อเดือน ที่สำคัญปูนา ในธรรมชาติเริ่มมีจำนวนที่ลดน้อยลง จากการทำเกษตรสารเคมี การเลี้ยงปูนาในปัจจุบัน มีการพัฒนาการแปรรูปเป็นอาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อบริโภคและมีกรแปรรูปเพื่อส่งออกต่างประเทศได้อีกด้วย ผู้วิจัยได้คิดค้นและพัฒนาระบบการเลี้ยงปูนาน้ำใสขึ้น ด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อให้ระบบการเลี้ยงปูนาน้ำใส ให้มีความสะดวกสบายต่อเกษตรกร สามารถควบคุมทางไกลผ่านระบบ WIFI ได้ เพื่อเพิ่มผลผลิตของปูนาและทดแทน การนำเข้าปูนา และพัฒนามูลค่าของปูนาให้สูงขึ้น ด้วยระบบน้ำใสนี้ ทำให้ราคาปูสูงกว่าราคาท้องตลาดถึง 2-3 เท่าตัว มีเท่าไหร่ก็ไม่พอขาย และตอบสนองการตลาดที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนี้

คุณลักษณะ / ประโยชน์

- การเปลี่ยนน้ำ
- การให้อาหาร
- การตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้น
- การดูพฤติกรรมของปูผ่านกล้อง
- การฉีดน้ำสปริงเกอร์
สามารถควบคุมทางไกลผ่านระบบ WIFI ได้ ไม่ว่าเราจอยู่ไหนก็ตาม
๑.ได้ระบบการเลี้ยงปูนาน้ำใสให้กับชุมชน
๒.ได้ศึกษาระบบการเลี้ยงปูนาน้ำใสด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ IOT ได้
๓.พัฒนาระบบการเลี้ยงปูนาน้ำใส สามารถพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-