กระเป๋า ซาเร็น อารยธรรมสามเผ่าพันธุ์ Three races of civilization Saren bag

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง นิศรา เจริญผลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย วงศ์เจริญ ยอดทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง วนิดา ผลเจริญสามัญ
4นางสาว พนมกร แก้วใสพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย นราธิป เจริญวัฒน์เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัฐนิชา ริกำแงปวช.
2นางสาว อลิษา ดวงเดือนปวช.
3นาย วันเฉลิม วัดพิลาปวช.
4นางสาว รุ่งฤดี ดีพาชูปวช.
5นางสาว กัญญารัตน์ บุญยงค์ปวช.
6นางสาว พิมพ์ลภัส เย็นสุขปวช.

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อผลิตภัณฑ์กระเป๋าซาเร็น อารยธรรม สามเผ่าพันธุ์ พบว่า ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนาออกแบบด้วยวัสดุตกแต่ง ได้แก่ ผ้าไหมพื้นเมืองขึ้นชื่อของจังหวัด ลูกปัดเครื่องเงินที่โด่งดังจากบ้านเขวาสินรินทร์ เครื่องประดับจากงาช้าง และของชำร่วยสัญลักษณ์ของชาวส่วย ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม ตอบสนองความต้องการทางการตลาดได้เป็นอย่างดี และผลการศึกษาความพึงพอใจในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมากที่สุดในด้านความสวยงาม รองลงมาได้แก่ ด้านการออกแบบ และด้านการพัฒนาในเชิงพาณิชย์

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ผลิตภัณฑ์กระเป๋าสานจากต้นไหล ใช้สำหรับบรรจุสิ่งของ มีลักษณะโดดเด่น ประดับด้วยวัสดุตกแต่งที่เป็นผลิตภัณฑ์ย่อยที่มีชื่อเสียง และความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นในแต่ละเขตพื้นที่รวมกัน ได้แก่ ผ้าไหมพื้นเมืองขึ้นชื่อของจังหวัด ลูกปัดเครื่องเงินที่โด่งดังจากบ้านเขวาสินรินทร์ เครื่องประดับจากงาช้าง และของชำร่วยสัญลักษณ์ของชาวส่วย ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ทำให้มีความแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไป มีคุณค่าทางด้านจิตใจ เป็นการส่งเสริมศิลปะท้องถิ่นและเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากประโยชน์ใช้สอยหลักแล้ว ยังสามารถนำไปเป็นของฝาก ของที่ระลึก เป็นผลิตภัณฑ์หลักของจังหวัดได้เป็นอย่างดี
เป็นกระเป๋าสำหรับบรรจุสิ่งของ สำหรับสุภาพสตรี หรือนำไปเป็นของขวัญ ที่ระลึก ผลิตภัณฑ์หลักของพื้นที่หรือชุมชน

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก