โลชั่นกันยุงกลิ่นส้มหองฟุ้ง

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์้เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการผลิตภัณฑ์โลชั่นกันยุงหอมฟุ้งกลิ่น2) ศึกษาอัตราส่วนการผลิตโลชั่นสมุนไพรจากเปลือกส้ม 3) การศึกษาสมุนไพรที่เหมาะสมในการผลิตโลชั่นกันยุงหอมฟุ้งกลิ่นส้ม ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครู บุคลากร วิทยาลัยการอาชีพนาทวี และประชาชนในอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เครื่องมือที่ใช้คือแบบทดสอบหาประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบว่า โลชั่นกันยุงหอมฟุ้งกลิ่นส้ม ความเข้มข้นของโลชั่น 50% ค่าเฉลี่ย 4.00 แปลผล มาก , ไม่มีกลิ่นฉุน ค่าเฉลี่ย 4.20 แปลผล มาก , ไม่ตกตะกอน ค่าเฉลี่ย 3.00 แปลผล ปานกลาง , สามารถกันยุงได้จริง 50% ค่าเฉลี่ย 4.00 แปลผล มาก , และสีขาวอ่อน ค่าเฉลี่ย 3.00 แปลผล ปานกลาง

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นโลชั่นสำหรับทากันยุงจากสมุนไพรเปลือกส้มเขียวหวาน
1. เพื่อเพิ่มทางเลือกของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โลชั่นกันยุงหอมพฟุ้งกลิ่นส้ม
2. ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการ
3. สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์โลชั่นกันยุงอีกต่อไป

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง วรรณา อุทัยสุริพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง สุจิตรา จีระรัตน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง บรรทิต เพชรสมทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง ปัทมา นวลศรีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง เจรจิตร์ จุลรัตน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ขนิษฐา ผาสุกปวช.
2นางสาว เสาวลักษณ์ ทักคำแหงปวช.
3นางสาว วนิดา สะนิปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3
ภาคผนวก