โคมไฟติดเพดานระบบพลังงานหมุนเวียน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สราวุธ ปานดำอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กติกา หนองทุ่มปวช.
2นางสาว จุฑามาศ มากมณีปวช.
3นาย อิทธิกร มงคลรัตน์ปวช.
4นาย วีระยุทธ ฟักสุวรรณปวช.

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อสร้างโคมไฟติดเพดานระบบพลังงานหมุนเวียน 2) เพื่อทดสอบและหาประสิทธิภาพโคมไฟติดเพดานระบบพลังงานหมุนเวียน 3) เพื่อเป็นต้นแบบโคมไฟติดเพดานระบบพลังงานหมุนเวียนในการพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชาชนหมู่ที่ 5 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในงานวิจัยสถิติพรรณนา ผลการวิจัยโคมไฟติดเพดานระบบพลังงานหมุนเวียน มีดังนี้ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับ 4.45 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งแปลความหมายได้ว่า อยู่ในระดับมาก

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นโคมไฟติดเพดานระบบพลังงานหมุนเวียน
เป็นโคมไฟติดเพดานใช้พลังงานได้ 2in1
เป็นโคมไฟติดเพดานที่ช่วยอนุรักษ์พลังงาน
สร้างแหล่งพลังงานในรูปแบบการอนุรักษ์พลังงานที่ใกล้ตัว
ช่วยประหยัดและลดค่าไฟในแต่ละเดือน
ช่วยอนุรักษ์พลังงาน

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-