เครื่องแยกเมล็ดพริกแห้ง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง อภิญญา ฟองสินธุ์อุตสาหกรรม
2นาย ชนินทร์ โพธิ์ทองอุตสาหกรรม
3นาย เทิดพร รัตน์อมรชัยอุตสาหกรรม
4นางสาว จันทนา เสวตงามอุตสาหกรรม
5นางสาว บุญช่วย จันทร์เสมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐวุฒิ บุญครองปวช.
2นาย ชายชัช ตระกูลศรีปวช.
3นาย มินธาดา เครือจันลิปวช.
4นาย พีรพัฒน์ สัญญาเขตต์ปวช.
5นาย ณัฐวุฒิ เกตุสังข์ปวช.
6นาย นภัทร ทองหล่อปวช.
7นาย พงศกร ครรไลลักษณ์ปวช.
8นาย ภาณุพงศ์ ประภาพันธ์กุลปวช.
9นาย ธันวา ประตูนิลปวช.
10นาย จิรากร เดชฤดีปวช.

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

พริกเป็นผักชนิดหนึ่งที่มีมูลค่าการส่งออกสูง มูลค่าการส่งออกรวมราว 900 ล้าน บาท/ปี่ การส่งออกพริกมีทั้งรูปผลสด ซอสพริก และพริกแห้ง พริก เป็นผักสวนครัวที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง พริกมีคุณสมบัติแตกต่างจากผักชนิดอื่นผลพริกมีรสชาติเผ็ดเนื่องจากสารที่เรียกว่า Capsicine คณะผู้จัดทำเล็งเห็นว่าอาหารประเภทนี้มีจำนวนมากแต่ยังไม่เพียงพอแก่ความต้องการของผู้บริโภคเนื่องจากการผลิตเมล็ดพริกนั้นเป็นไปด้วยยากและแรงานคนในการผ่านกระบวนการมาก เพื่อแยกเมล็ดพริก ซึ่งต้องใช้การตำในการแยกเมล็ดพริกและอื่นๆ ด้วยวิธีนี้ช้าและเสียเวลามากและยังก่อไห้เกิดการระคายเครือต่อผู้ปฎิบัติงาน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เครื่องแยกเมล็ดพริกแห้ง สามารถแยกเมล็ดพริกแห้ง และเม็ดพริกออกจากกัน โดยใช้กลไกการสั่นสะเทือน
ใช้แยกเมล็ดพริกแห้งกับเม็ดพริก ออกจากกัน

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-