รถตัดหญ้าควบคุมผ่านรีโมท RC

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เปรมปรีดี อินตะนัยอุตสาหกรรม
2นาย ธีระชาติ ปู่แตนอุตสาหกรรม
3นาย บวรศักดิ์ โสดาธาตุอุตสาหกรรม
4นาย พัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กฤษณะ สุยังกุลปวช.
2นาย ณัชภัทร แฝงเพชรปวช.
3นาย กิตติศักดิ์ ตองอบปวช.
4นางสาว อารีย์ มะโนชาติปวช.
5นาย สถาพร เตลอดปวช.

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการตัดหญ้า ยังใช้มนุษย์ในการควบคุมเครื่องจักร เช่น รถตัดหญ้า เครื่องตัดหญ้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยในการทำความสะอาดสวนภายในบ้าน ซึ่งจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการควบคุมการใช้งานของอุปกรณ์ คือระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่สามารถควบคุมการทำงานผ่านรีโมท RC ได้ ทำให้เกิดความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานอุปกรณ์ทำความสะอาดสวนภายในบ้าน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นเครื่องตัดหญ้าสามารถควบคุมระยะไกลผ่านรีโมท RC
1 ได้รถตัดหญ้าควบคุมผ่านรีโมท RC จำนวน 1 คัน
2 ได้ข้อมูลประสิทธิภาพรถตัดหญ้าควบคุมผ่านรีโมท RC

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก