สมุนไพรปิดผมขาว OB Herbs

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การศึกษาการติดสีของผมหงอก ของสารที่ได้จากสมุนไพรในท้องถิ่น มาทดสอบการติดสีผมโดยนำน้ำซาวข้าวที่ได้จากกระบวนการหุงข้าวในครัวเรือน มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดสี จากผลการทดสอบพบว่า การติดสีขึ้นอยู่กับระยะเวลาการย้อมสี สีดำได้จากการย้อมใช้เวลาอย่างน้อย 10 ชั่วโมง ยิ่งทิ้งไว้นานสีดำยิ่งเข้มขึ้น

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เปลี่ยนสีผมหงอกขาว เป็นสีดำด้วยสมุนไพรในท้องถิ่น ไม่เป็นอันตราต่อหนังศรีษะ และไม่มีสารตกค้างที่เป็นอัตราย
เปลี่ยนสีผมหงอกขาว เป็นสีดำ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง นิตติยา อินถาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว มัจฉา พลสัสดีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย อนุชิต อนุศรีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง ชาลิดา ศรีชารีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว บุหงา อินเพชรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว บัณฑิตา กันหาเล่ห์ปวส.
2นางสาว กมลชนก ปริปุณณะปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก