โลชั่นบาร์จากลิ้นทะเล

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ยุพา จุทองประมง
2นาย อนุสรณ์ ช่วยทองประมง
3นางสาว ปิยรัตน์ เพชรรัตน์ประมง
4นาง ประมุข เอี้ยวสุขประมง
5นาย ประทีป สองแก้วประมง

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ดุลยพล เรืองนุ่นปวช.
2นางสาว นนภัสวรรณ ขวัญเกื้อปวส.
3นางสาว สุพรรษา วงศ์มณีปวส.

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

โลชั่นบาร์จากลิ้นทะเล จากการปรับเปลี่ยนสัดส่วนของวัตถุดิบตั้งต้นในส่วนผสมจึงได้สูตรออกมา 2 สูตร เพื่อใช้ในการวิจัย เพื่อให้ได้สูตรที่มีคุณภาพที่เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ และสามารถจำหน่ายได้ จากการปรับสูตร 2 สูตร มาเปรียบเทียบกันโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของอาสาสมัคร ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ลักษณะทั่วไป ลักษณะเนื้อสัมผัส กลิ่น สี การซึมซาบเข้าสู่ผิว และความชอบโดยรวม และในระดับความพึงพอใจ ดังนี้ มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) และน้อยที่สุด (1) จากอาสาสมัคร ทั้ง 30 คน พบว่า เพศชายมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53 เปอร์เซ็นต์ ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ และอาสาสมัครมีอายุอยู่ในช่วง 16-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 90 เปอร์เซ็นต์ โดยประมาณ จากการประเมินความพึงพอใจ ในด้านต่าง ๆ พบว่า ลักษณะทั่วไป ลักษณะเนื้อสัมผัส กลิ่น สี การซึมซาบเข้าสู่ผิว และความชอบโดยรวม พบว่า คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (ตามเกณฑ์การแปลค่าอยู่ที่ 3.41-4.20) และมีคะแนนเฉลี่ยในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (ตามเกณฑ์การแปลค่าอยู่ที่ 4.21-5.00) ผลจากการวิเคราะห์ทางสถิติของคะแนนระดับความพึงพอใจ พบว่า โลชั่นบาร์จากลิ้นทะเล ทั้ง 2 สูตร ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ (P > 0.05) โดยทุก ๆ ด้านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากถึงมากที่สุด

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นเครื่องสำอางบำรุงผิวชนิดก้อนแบบพกพา ทำจากวัสดุธรรมชาติ ลิ้นทะเลและสมุนไพร ช่วยบำรงผิวและพลัดเปลี่ยนเซลผิวให้ดูเนียนนุ่มและอ่อนเยาว์ สามารถใช้ได้ที่บริเวณที่ผิวหยาบกร้าน
1.เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบำรุงผิว และช่วยกำจัดแบคทีเรีย
2.ช่วยบำรงผิวและพลัดเปลี่ยนเซลผิวให้ดูเนียนนุ่มและอ่อนเยาว์ สามารถใช้ได้ที่บริเวณที่ผิวหยาบกร้าน บริเวณต่างๆ
3.เป็นสิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ที่นำกลับมาใช้ได้คือลิ้นทะเลหรือกระดองหมึก ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก