ของที่ระลึกจากเส้นใยต้นจาก

วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์ ของที่ระลึกจากเส้นใยต้นจาก ได้รับแนวคิดจาก อ.กันตัง มีทรัพยากรธรรมชาติ คือ ต้นจากที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน โดยเฉพาะ วัสดุเหลือใช้ คือ ทางจาก นำมาสกัดแปลสภาพเป็นกระดาษจากเส้นใยทางจาก มีหลากหลายสีสันสดใส นำมาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานเป็นผ่านกระบวนการอัดกลีบ ประกอบเป็นช่อดอกไม้ประดิษฐ์ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์กับชิ้นงานร่วมสมัยนิยม เป็นของที่ระลึกจากเส้นใยต้นจาก นำไปเป็นของขวัญ ของที่่ระลึก และของฝากได้ทุกโอกาส สร้างมูลค่าให้กับชิ้นงานใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ของที่ระลึกจากเส้นใยต้นจาก มีคุณลักษณะเป็น ดอกไม้จากวัสดุเส้นใยทางจาก มีสีสันสดใสสวยงาม มีบรรจุภัณฑ์ที่มีความคงทน
คุณสมบัติของผลงาน นำไปเป็นของที่ระลึก ของขวัญ ของฝาก ได้ทุกงานทุกโอกาส ประยุกต์เข้ากับชิ้นงานร่วมสมัย
มีประสิทธิภาพในการใช้งาน วัสดุจากธรรมธรรมชาติ คงทน ปลอดภัยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม มีความสวยงาม ทันสมัยนิยม
1.ผลิตชิ้นงาน เป็น ของที่ระลึกจากเส้นใยต้นจากให้เป็นงานหัตกรรมที่มีความแปลกใหม่
2. เพิ่มมูลค่าให้กับชิ้นงานของที่ระลึกจากเส้นใยต้นจาก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วนิดา คีรีรักษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง ณัฐวรรณ ภักดีชนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว สาริตา เจนสมุทรสามัญ
4นางสาว ศิริรัตน์ ไทยเจริญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว สุกัญญา แก้วเพ็งพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กุลธิดา หลาดไหลปวช.
2Miss ภัทรกร ชัยณรงค์ปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-