กระติบข้าวกันลืม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ภาคิน สุวรรณดีอุตสาหกรรม
2นาย ธนบดี ศิริปีริด์อุตสาหกรรม
3นาง นัยรัตน์ โถวิเชียรอุตสาหกรรม
4นางสาว สุดา กาบกลางพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว สุรีย์พร ชาววังพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อรรถพร ทองโคตรปวช.
2นาย วิศณุพงษ์ วิเศษศรีปวช.
3นางสาว ศศิธร ศิลาปวช.
4นางสาว ศริญญา ชัยชนะแสงปวช.
5นาย แสงชัย ผาวังปวส.

วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

โครงการวิจัย เรื่อง กระติบข้าวกันลืมมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานงานหัตถศิลป์ให้คงอยู่คู่สังคมไทย ส่งเสริมการวิจัยและหัตถศิลป์ให้คู่สังคมไทย สืบไปและเพิ่มมูลค่าของกระติบข้าวให้สวยงามและทรงคุณค่าโดยสามารถผลิตเป็นอุตสาหกรรมต่อไปได้

คุณลักษณะ / ประโยชน์

คุณลักษณะ ของกระติบข้าวกันลืม ใช้งานได้คงทน ยาวนาน มีความแข็งแรงทนทาน
1. ได้ต้นแบบกระติบข้าวกันลืมจำนวน 1 อัน
2. ได้กระติบข้าวกันลืมที่มีประสิทธิภาพ ทนทาน ข้าวอุ่นนาน

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก