หัตถศิลป์แดนดินถิ่นอีสาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุดาทิพย์ ขาวฉลาดพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว กชพร คงสุขพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง นุชพร หอมศรีวรานนท์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง แก้วตา กำมะหยี่อุตสาหกรรมสิ่งทอ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เจนจิรา อัศยาพรปวส.
2นาย เกรียงไกร นะวะศรีปวส.
3นางสาว วันวิสาข์ ควิโดปวส.

วิทยาลัยเทคนิคบางแสน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ชุมชนชาวบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่มีอาชีพทำเกษตรกรรม เมื่อว่างเว้นจากการทำเกษตรกรรม ก็มีการประกอบอาชีพเสริม เช่น การทอเสื่อกก กันมาก บางครัวเรือนยึดเป็นอาชีพหลัก สร้างรายได้ให้กับครอบครัวซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณ ซึ่งมีการพัฒนาลวดลายบนผืนเสื่อเป็นลวดลายต่างหลากหลาย มีความสวยงาม โดดเด่น ดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สามารถยึดเป็นอาชีพหลักและอาชีพรองได้ ทางกลุ่มจึงได้จัดทำโครงงานนี้ขึ้น

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นการนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมุลค่าให้สินค้า
1. ได้รู้จักประวัติความเป็นมาของเสื่อกก
2. ได้รู้จักขั้นตอนวิธีการทอเสื่อกก
3. ได้สืบทอด และดำรงรักษาภูมิปัญญาการทอเสื่อกกให้อยู่กับสังคมท้องถิ่นตลอดไป
4. ได้เผยแพร่ภูมิปัญญาการทอเสื่อกกให้แพร่หลาย

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก-