วุ้นไม่รู้หาว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วิไลลักษณ์ ยะเวียงคหกรรม
2นางสาว นันทพัทธ์ พุกประยูรรัตน์สามัญ
3นางสาว ธนิดา ทองแดงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว เกศมณี ประสงค์อยู่สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปองเดช เสถียรโชคปวช.
2นางสาว ศิริพร ปานบุญลือปวช.
3นางสาว สโรชา น่วมเงินปวช.
4นางสาว ณิชากานต์ หัสดงปวช.
5นางสาว ศรินทิพย์ ทับทิมหอมปวช.
6นางสาว อรวรรณ สร้างเหมปวช.
7นางสาว ณัฐกาน ทองบุญเทียนปวช.
8นาย สันติภาพ ตาคุปวช.
9นางสาว พรนภา โพธิ์เย็นปวช.
10นางสาว พรนภา ลิ้มรักษาปวช.

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การจัดทำสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง วุ้นไม่รู้หาวในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากรรมวิธีที่เหมาะสมในการพัฒนาสูตรวุ้นไม่รู้หาว คุณลักษณะทางจุลินทรีย์ของวุ้นไม่รู้หาว และความพึงพอใจของผู้บริโภควุ้นไม่รู้หาว ดำเนินการโดยทดลองหากรรมวิธีที่เหมาะสมในการทำวุ้นมะม่วงหาวมะนาวโห่ แล้วนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาสูตรวุ้นไม่รู้หาว จากนั้นนำไปวิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรีย์ และทดลองหาอายุการเก็บรักษา ผลการศึกษาทดลอง พบว่า กรรมวิธีที่เหมาะสมในการผลิตวุ้นไม่รู้หาว คือ นำมะม่วงหาวมะนาวโห่มาล้างให้สะอาด จากนั้นผ่าครึ่งเอาเมล็ดออก แล้วปั่นละเอียดกับน้ำเป็นเวลา 30 วินาที แล้วนำกรองได้น้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่ นำไปพัฒนาสูตรวุ้นไม่รู้หาว มีอัตราส่วนที่เหมาะสมคือมีส่วนผสมของน้ำมะม่วงหาว : น้ำตาลหญ้าหวาน : เจลาติน คือ ที่เหมาะสม ทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภค ได้รับคะแนนความชอบเท่ากับ 8.64 คะแนน อยู่ในระดับชอบมาก

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นวุ้นสีชมพูแดงจากสีธรรมชาติของมะม่วงหาวมะนาวโห่ รสชาติเปรี้ยวอมหวาน ใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานที่ไม่ให้พลังงาน จึงทำให้ผลิตภัณฑ์วุ้นไม่รู้หาวให้พลังงานต่ำ
1. ผลิตวุ้นไม่รู้หาวเพื่อประกอบอาชีพได้
2. เพิ่มมูลค่าให้แก่มะม่วงหาวมะนาวโห่ที่เป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น
3. ได้รับคุณค่าทางโภชนาการที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งไม่มีวัตถุกันเสียเจือปน

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-