ตู้พ่นแผ่นเทียบสีรักโลก

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ตู้พ่นสีรักโลก เป็นเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับพ่นแผ่นเทียบสีได้ครั้งละ1แผ่น มีคุณสมบัติช่วยกรองอากาศที่มีผ่งสีเจือปนจากการพ่น โดยใช้นำ้ในการดักผ่งสีจำนวน3ชั้นก่อนนำออกสู่ชั้นอากาศ ตู้พ่นสีสามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมจากการพ่นเทียบสีและช่วยรักษาสุขภาพของผู้ปฎิบัติงาน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ใช้สำหรับพ่นแผ่นเทียบสีและกรองอากาศก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ
1 ใช้พ่นแผ่เทียบสี
2 ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
3 ช่วยลดมลพิษในอากาศ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุไลมาน สอรีอุตสาหกรรม
2นาย นกร แช่ลีอุตสาหกรรม
3นาย อนุรักษ์ นุ่นแก้วอุตสาหกรรม
4นางสาว เหมวดี มีใหม่อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปนาวุฒิ บุญแก้วคงปวช.
2นาย ณัฐพงศ์ ลำธารทองปวช.
3นาย พัชระพงศ์ เพชรนวลปวช.
4นาย รฐนนท์ ขุนจันทร์ปวช.
5นาย อติวัฒน์ พุทธทวีปวช.
6นาย อภิสิทธิ์ หนิหีมปวช.
7นาย ภานุมาศ มิ่งเมืองปวช.
8นาย อภิลาภ หนูแท้ปวช.
9นาย ภูวนัตถ์ อีมหมันปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-