ตู้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจ้งเตือนผ่าน line

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วันทณี รอดธานีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาง อิสรีย์ ศักดาประเสริฐเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นางสาว มณธิรา สวัสดีหนูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชลธิชา เลี้ยงรักษาปวช.
2นางสาว ชุติมา บุตรเทศปวช.
3นางสาว ภัทราภรณ์ ระยับศรีปวช.
4นางสาว มะลิ จะนูปวช.

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานได้ทั้งในหอพัก อาคาร คอนโดและสถานที่ต่างๆ จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน เตือนให้ผู้ใช้งานทราบว่ามีจดหมายมาส่งผ่าน Line และ ให้ผู้ใช้งานได้รับเอกสารได้ทันเวลา กันการหลงลืมจดหมายที่มาส่ง ซึ่งจะทำการแจ้งเตือนไปยังบัญชี Line ของผู้ใช้งานเมื่อมีสิ่งของหรือวัตถุผ่านตัว Sensor ทั้งนี้การส่งสัญญาณแจ้งเตือนผู้ใช้จำเป็นต้องเชื่อมต่อสัญญาณ Internet หรือ WI-FI ก่อนจึงจะใช้งานได้ทั้งที่ตัวอุปกรณ์และโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งานก็จำเป็นต้องมีสัญญาณ Internet เช่น เดียวกัน สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานว่ามี จดหมาย สิ่งของ มาส่งให้กับผู้ใช้งานเพื่อลดปัญหาจเรื่องการลืมหรือว่าของมาส่งล่าช้า

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1. ผู้ใช้งานได้รับเอกสารได้ทันเวลา ลดปัญหาการหลงลืมจดหมายที่มาส่ง
2. ตู้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจ้งเตือนผ่าน line สามารถนำไปติดตั้งและใช้งานได้จริง
1. ผู้ใช้งานทราบว่ามีจดหมายมาส่งผ่าน Line
2. ผู้ใช้งานได้รับเอกสารได้ทันเวลา ลดปัญหาการหลงลืมจดหมายที่มาส่ง
3. อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-