เตาอบฆ่าเชื่ออเนกประสงค์

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่ามีคนนิยมบริโภคสัตว์จำพวกแมลงกันมากขึ้น เช่น แมลงกินูน (จินูน) แมลงกุด จี่ แมลงดำนำ ตัวอ่อนผึ้ง มดแดง ตัวอ่อนของต่อ จิ้งหรีด ตั๊กแตน แมลงกระชอน แมลงเหนี่ยง แมลง ตับเตา (ด้วงดิ่ง) แมลงมัน แมลงเม่า แมลงค่อม ทอง หนอนและดักแด้ไหม เป็นต้น จิ้งหรีดเป็นแมลงกินได้ชนิด หนึ่งที่คนนิยมบริโภคกันมากโดยกำรทอด คั่ว แกง อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาหาร ที่มีโปรตีนสูงถึง 12.9% ซึ่งใกล้ เคียงกับปริมาณโปรตีนที่พบในไข่ไก่ 12.7% ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาเตาอบ โดยศึกษาผลของอุณหภูมิ สำหรับอบฆ่าเชื่อ และประสิทธิภาพเชิงความร้อน ภายในเตา โดยออกแบบใช้ถังขนาดความจุ 200 ลิตร เป็นห้องอบในการสะสมความร้อนให้ อุณหภูมิสูงสุดจนอบได้ และสามารถลดระยะเวลาในการอบฆ่าเชื่อถาดไข่กระดาษที่ใช้ในการเลี้ยงจิ้งหรีดของเกษตรกรได้

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เตาอบฆ่าเชื่อ และประสิทธิภาพเชิงความร้อน ภายในเตา โดยออกแบบใช้ถังขนาดความจุ 200 ลิตร เป็นห้องอบในการสะสมความร้อนให้ อุณหภูมิสูงสุดจนอบได้ และสามารถลดระยะเวลาในการอบฆ่าเชื่อถาดไข่กระดาษที่ใช้ในการเลี้ยงจิ้งหรีดของเกษตรกรได้
เตาอบฆ่าเชื่อออกแบบใช้ถังขนาดความจุ 200 ลิตร เป็นห้องอบในการสะสมความร้อนให้ อุณหภูมิสูงสุดจนอบได้ และสามารถลดระยะเวลาในการอบฆ่าเชื่อถาดไข่กระดาษที่ใช้ในการเลี้ยงจิ้งหรีดของเกษตรกรได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธีรศักดิ์ หนูป้องสามัญ
2นาย จักรพรรดิ์ พันธ์หมุดอุตสาหกรรม
3นาย กฤษดา พาระอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย คุณากร ย่ามวันปวช.
2นาย ชยานนท์ ขันองปวช.
3นาย ธีรพงษ์ พรหมเสนาปวช.
4นาย สุรเชษฐ์ คนไวปวช.
5นาย สริยา พุทธรักษาปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-