เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออัตโนมัติ**

วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)

บทคัดย่อ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCovid-19 ในปัจจุบันยังมีการแพร่ระบาดกันทั่วโลก จึงจำเป็นต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนเข้าสถานที่ต่าง ๆดังนั้นคณะผู้จัดทำโครงการจึงมีแนวคิดในการพัฒนาเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออัตโนมัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนา สำหรับช่วยป้องกันโรค Covid-19 ในพื้นที่ที่มีกลุ่มผู้คนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากภายในสถานศึกษา ด้วยเหตุดังกล่าวดังนั้นแบบเดิมให้เป็นระบบคัดกรองอุณหภูมิร่างกายและล้างมืออัตโนมัติ ให้คนตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์มีความสะดวกและช่วยป้องกันโอกาศในการติดเชื้อโรคโควิค19

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออัตโนมัติสามารถวัดอุณหภูมิร่างกาย และแสดงผลผ่านหน้าจอOLED
1.เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออัตโนมัติสามารถใช้งานได้จริง
2. สามารถวัดอุณหภูมิร่างกายและเลือกล้างมือด้วยเจลหรือแอลกอฮอล์ได้
ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรคCovid-19

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ยศพล เชื้อสาวะถีอุตสาหกรรม
2นาย ชัชวาล คำเพชรดี-
3นาย ณัฐชนน แสนแก้ว-
4นาย เจษฎาภรณ์ สีสุริยา-
5นาย คมสัน ไชยวงษ์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีรภัทร์ เกลาพิมายปวส.
2นาย ภาคิน เศษเพ็งปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-