แผ่นฟิล์มเกล็ดปลาช่อน**

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

เกล็ดปลาเป็นเศษเหลือจากกระบวนการแปรรูปปลาต่างๆ ที่เหลือจากตลาดขายปลาในจังหวัดสิงห์บุรี ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะนำเกล็ดปลาช่อนที่เหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยนำมาพัฒนาเป็นส่วนผสมในการผลิตแผ่นฟิล์มเกล็ดปลาช่อนที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และทางเลือกใหม่ที่สำคัญในการพัฒนาแผ่นฟิล์มเนื่องจากมีต้นทุนต่ำ โดยโครงงานนี้ได้ศึกษาอัตราส่วนสารคาร์บอกซิเมททิลเซลลูโลส (CMC) ต่อแป้งมันสำปะหลังที่เหมาะสมในการผลิตแผ่นฟิล์ม มีการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของแผ่นฟิล์ม พบว่าแผ่นฟิล์มเกล็ดปลาช่อนที่มีส่วนผสมของกลีเซอรอลมีผลค่าการทดสอบแรงดึงมากที่สุด คือแผ่นฟิล์มที่ดีที่สุด

คุณลักษณะ / ประโยชน์

แผ่นฟิล์มเกล็ดปลาช่อนมีส่วนผสมของกลีเซอรอล มีสีออกเทา ลักษณะโปร่งแสง ผิวเรียบนุ่ม ยืดได้ดี
เป็นการนำเกล็ดปลาที่เหลือใช้มาพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์เป็นแผ่นฟิล์มเกล็ดปลาช่อน ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เป็นทางเลือกใหม่ที่สำคัญในการพัฒนาแผ่นฟิล์มเนื่องจากมีต้นทุนต่ำ ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ได้ สามารถบริโภคได้และย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว แก้วพรรษา มีใจเย็นคหกรรม
2นางสาว อัญชลินทร์ สิงห์คำสามัญ
3นางสาว วรรณศิกาญจน์ ทองใส-
4นาง เบญจทิพย์ เชษฐพันธ์-
5นางสาว ธรากุล บุญประสพ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พัณณิตา เพิ่มพรปวช.
2นางสาว แพรวา พาทยโกศลปวช.
3นางสาว สไบทิพย์ พรมสมบัติปวช.
4นางสาว ศิริวิมล ศิวะรัตน์ปวช.
5นางสาว รุ่งนิภา กลิ่นประทุมปวช.
6นางสาว พชรพรรณ ผดุงถิ่นปวช.
7นางสาว ปาลิตา เพิ่มประยูรปวช.
8นางสาว ธิดารัตน์ นาคขาณุปวช.
9นางสาว ธนันญา ตะวันนาปวช.
10นางสาว กุสุมากร เทพบุตรปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-