เพคตินจากตะขบ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินจากผลตะขบโดยมีการวางแผนในการทดลอง ทั้งหมด 27 สิ่งการทดลอง คือ สารสกัดไฮโดรคลอริค ที่อุณหภูมิ 70 80 และ 90 °C ระยะเวลา 30 60 และ 90 นาที สารสกัดซิติค ที่อุณหภูมิ 70 80 และ 90 °C ระยะเวลา 30 60 และ 90 นาที และสารสกัดอะซิติก ที่อุณหภูมิ 70 80 และ 90 °C ระยะเวลา 30 60 และ 90 นาที ทั้ง 27 สิ่งการทดลองที่ได้วิเคราะห์ ลักษณะปรากฏคุณสมบัติทางเคมี คือ วิเคราะห์ปริมาณเพคติน วิเคราะห์ปริมาณเมทอกซิล วิเคราะห์น้ำหนักกรัมสมมูล และวิเคราะห์ปริมาณความชื้น จากการศึกษาการสกัดเพคตินจากผลตะขบ ซึ่งหลังจากที่นำไปวิเคราะห์ทางเคมีพบว่าการใช้สภาวะกรดอะซิติก ความเข้นข้น 1% ที่อุณหภูมิในการต้ม 80 °C ในระยะเวลาการต้ม 30 นาที ได้เพคตินมากที่สุด โดยมีปริมาณร้อยละ 54 โดยมีปริมาณเมทอกซิลร้อยละ 8 (%DE = 50) มีน้ำหนักกรัมสมมูล 3.8% และมีปริมาณความชื้น 3.7%

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ในผลตะขบมีมิวซิเลจ ซึ่งเป็นสารที่ช่วยความหนืด ช่วยให้เกิดเจล และเป็นสารให้ความคงตัวในผลิตภัณฑ์
-ใช้ในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารเพื่อให้เนื้ออาหารมีความเหนียว หนืด มีความคงตัว และมีเนื้อสัมผัสตามต้องการ
-ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับเป็นแหล่งเสริมเส้นใยที่มีผลดีต่อสุขภาพ รวมถึงช่วยลดอัตราการย่อยของอาหาร ลดการดูดซึมน้ำตาล มีผลต่อการลดความอ้วน และช่วยให้ดูแลน้ำหนักได้ดี
-ใช้เป็นส่วนผสมของยา และเครื่องสำอาง เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ ได้แก่เป็นสารทำให้เกิดเจล (gelling agent) เป็นสารทำให้หนืดข้น เป็นสารก่อเกิดอิมัลชัน และเป็นสารทำให้ผลิตภัณฑ์มีความคงตัว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว แก้วพรรษา มีใจเย็นคหกรรม
2นางสาว อัญชลินทร์ สิงห์คำ-
3นางสาว วรรณศิกาญจน์ ทองใส-
4นาง เบญจทิพย์ เชษฐพันธ์-
5นางสาว ธรากุล บุญประสพ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชณะพร พรหมภัทรปวช.
2นางสาว แพรวา พาทยโกศลปวช.
3นางสาว จิตรดา พ่วงโพธิ์ปวช.
4นางสาว ธิดารัตน์ นาคขาณุปวช.
5นางสาว ปาลิตา เพิ่มประยูรปวช.
6นางสาว พัณณิตา เพิ่มพรปวช.
7นางสาว รุ่งนิภา กลิ่นประทุมปวช.
8นางสาว ศลิษา คงเจริญปวช.
9นางสาว สไบทิพย์ พรมสมบัติปวช.
10นางสาว อัจฉริยา ดีเลิศปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-