โจ๊กปลาช่อนกึ่งสำเร็จรูป**

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมและอุณหภูมิในการอบของผลิตภัณฑ์โจ๊กปลาช่อนกึ่งสำเร็จรูป และเพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการคืนตัวของผลิตภัณฑ์โจ๊กปลาช่อนกึ่งสำเร็จรูป โดยแบ่งวิธีการศึกษาเป็น 3 ขั้นตอน ตอนที่ 1 การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์โจ๊กปลาช่อนกึ่งสำเร็จรูป ตอนที่ 2 นำโจ๊กปลาช่อนมาศึกษาสภาวะในการทำแห้งโดยมีอุณหภูมิ 50, 60, 70, 80, และ 90 องศาเซลเซียส ตามลำดับ จากนั้นนำมาวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมีและความชอบโดยรวมของผู้ทดสอบชิม หลังจากนั้นนำมาศึกษาในตอนที่ 3 การศึกษาสภาวะในการคืนตัวของโจ๊กปลาช่อนกึ่งสำเร็จรูปโดยการศึกษาการคืนตัวของโจ๊กปลาช่อนกึ่งสำเร็จรูป โดยมีมีอุณหภูมิน้ำ 60, 70, 80, 90 และ 100 องศาเซลเซียส มาหาค่าปริมาณผลผลิต และ อัตราการดูดน้ำกลับของผลิตภัณฑ์โจ๊กปลาช่อนกึ่งสำเร็จรูป

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ผลิตภัณฑ์โจ๊กปลาช่อนกึ่งสำเร็จรูปมีการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมและอุณหภูมิในการอบของผลิตภัณฑ์โจ๊กปลาช่อนกึ่งสำเร็จรูป เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคและเหมาะสมกับสังคมในปัจจุบัน
ผลิตภัณฑ์โจ๊กปลาช่อนกึ่งสำเร็จรูปอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ และมีลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว แก้วพรรษา มีใจเย็นคหกรรม
2นางสาว อัญชลินทร์ สิงห์คำ-
3นางสาว วรรณศิกาญจน์ ทองใส-
4นาง เบญจทิพย์ เชษฐพันธ์-
5นางสาว ธรากุล บุญประสพ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อรอนงค์ เทียมจันปวช.
2นางสาว ปาลิตา เพิ่มประยูรปวช.
3นางสาว ชณะพร พรหมภัทรปวช.
4นางสาว พชรพรรณ ผดุงถิ่นปวช.
5นางสาว พัณณิตา เพิ่มพรปวช.
6นางสาว รินรดา บุญบำรุงปวช.
7นางสาว รุ่งนิภา กลิ่นประทุมปวช.
8นางสาว ศลิษา คงเจริญปวช.
9นางสาว ศิริวิมล ศิวะรัตน์ปวช.
10นางสาว สไบทิพย์ พรมสมบัติปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-