ฟาร์มเลี้ยงเห็ดหลินจือ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มรกต กองอินทร์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนากรณ์ กิ่งละปวส.
2นาย นาคินทร์ อภิภัทรกุญชรปวส.
3นาย ศุภกร พูลทองปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

สมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) กำลังเติบโตเป็นอย่างมากทั่วโลก เป็นการบริหารจัดการฟาร์มด้วยเทคโนโลยีหลากหลาย เช่น IoT (Internet of Things), หุ่นยนต์, โดรน และโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และยังช่วยให้เกิดการใช้แรงงานคนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วยระบบ สมาร์ทฟาร์ม นั้น ทำให้เกษตรกรเห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีมาช่วย ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านเกษตรกรรม (Agriculture) หรือเกษตรกรรมในน้ำ (Aquaculture) ให้เจ้าของหรือผู้ดูแลฟาร์มเกิดความสะดวกสบาย สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที ฟาร์มเลี้ยงเห็ดหลินจือเพื่อเป็นการลดภาระการทำงานของเจ้าของหรือพนักงานรวมทั้งนำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อความสะดวกสบายและเพิ่มยอดได้มากขึ้น ผลการทดสอบฟาร์มเลี้ยงเห็ดหลินจือซึ่งมีการทำงานปรับสภาพแวดล้อมอัตโนมัติและสั่งงานผ่านแอพพิเคชั่นเมื่อทดลอง 3 สถานที่ สามารถใช้งานได้จริงตามปกติและจากการทดสอบความพึงพอใจ ทั้งหมด 3 ที่มีต่อฟาร์มเลี้ยงปูนาพบว่าผู้ทดลองที่ได้ทดลองใช้งานส่วนใหญ่เห็นว่า ฟาร์มเลี้ยงเห็ดหลินจือใน ด้านออกแบบมีผลการประเมินในระดับดี การใช้วัสดุผลิตฟาร์มเลี้ยงเห็ดหลินจือมีผลการประเมินในระดับดีมาก และประสิทธิภาพการเช็คจำนวนยอดนั้นทำงานได้อย่างเที่ยงตรงผลการประเมินในระดับดีมาก

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ฟาร์มเลี้ยงเห็ดหลินจือจะช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกรที่เพราะเลี้ยงเห็นหลินจือ
1 ฟาร์มเลี้ยงเห็ดหลินจือ ช่วยอำนวยความสะดวกได้
2 ฟาร์มเลี้ยงเห็ดหลินจือ ช่วยเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น
หลินจือจะช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกรที่เพราะเลี้ยงเห็นหลินจือ

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก--