ซอสครีมข้าว

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การศึกษาการผลิตซอสครีมข้าว การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาน้ำสลัดไขมันต่ำเสริมแป้งข้าว โดยศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างแป้งข้าว แซนแทนกัม และน้ำมันรำข้าว เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์น้ำครีมสลัดข้าวไขมันต่ำเสริมต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติจากวัตถุของข้าว มีสมบัติทางวิทยากระแสที่ใกล้เคียงกับน้ำสลัดที่จำหน่ายทางการค้า ผลการวิจัย พบว่า ผลการคัดเลือกสูตรมาตรฐานลักษณะทางประสาทสัมผัสของซอสทั้ง 3 สูตรนี้ มีความแตกต่างเล็กน้อย ดังนั้นสูตรมาตรฐานจะเห็นได้ว่าสูตร 2 มีความเหมาะสมที่สุด และจะนำไปใช้การปลิตซอสครีมข้าวต่อไป

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1. ข้าวมีคุณค่าทางสารอาหารที่หลากหลาย ได้แก่ ไขมัน คาร์โบไฮเดรต ไฟเบอร์ วิตามิน แคลเซียม เหล็ก โปรตีน ยังสามารถกำจัดอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง ชะลอการเสื่อมของเซลล์ในร่างกาย
2. บรรจุใส่หลอด เพื่อให้สะดวกต่อการรับประทาน
1. ข้าว มีคุณค่าทางสารอาหารที่หลากหลาย ได้แก่ ไขมัน คาร์โบไฮเดรต ไฟเบอร์ วิตามิน แคลเซียม เหล็ก โปรตีน ยังสามารถกำจัดอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง ชะลอการเสื่อมของเซลล์ในร่างกาย
2. ใช้สำหรับปรุงแต่งรสชาติของอาหารให้น่ารับประทาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ธัญรัตน์ ธัญญานุกูลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2นางสาว ปัญจาภา ส่งเสริมสามัญ
3นางสาว อรวดี นันทกิจศิลปกรรม
4นางสาว กานต์ธิดา โพธิมาศิลปกรรม
5นาย ปรเมศวร์ แซ่ซึงคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อรณี ศิริวานิชปวช.
2นางสาว กรรณิการ์ ธาราภูมิปวช.
3นางสาว พิชญ์ณัฏฐ ทองดาราปวช.
4นาย เอกชัย โครตตาบุตโตปวช.
5นางสาว นารายณ์พร ตาทองปวช.
6นาย ภัทราภรณ์ หลียะวงค์ปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-