ระบบเช็คชื่อกิจกรรมหน้าเสาธงออนไลน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นรินทร์ บำเพ็ญเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาง วราภรณ์ บุตตะคามเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นาย วิวรรธนชัย ฉันทะนิตย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นาง วารินทร์ธร ยิ่งศิริเกียรติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5นาย ปภาณ ภูจอมเพชรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วิศรุต สิทธิรักษ์ปวช.
2นาย นาวี อักษรวิจิตรกุลปวส.
3นาย ธีระพงษ์ พรเจริญปวส.
4นางสาว ณัฐกฤติยาภรณ์ บำรุงไทยปวส.
5นางสาว ชลันดา อู๋ใหญ่ปวส.
6นางสาว ชนม์นิภา ชมพูปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่อง ระบบเช็คชื่อกิจกรรมหน้าเสาธงออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาระบบเช็คชื่อเข้ากิจกรรมหน้าเสาออนไลน์ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเช็คชื่อเข้ากิจกรรมหน้าเสาธง กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อระบบการเช็คชื่อกิจกรรมหน้าเสาธงออนไลน์ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็น Web Application ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับการเช็คชื่อการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงแบบออนไลน์
มีระบบจัดการข้อมูลผู้เรียน และระบบจัดการข้อมูลการเช็คชื่อ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลได้
มีระบบรายงานผลการประเมินการการผ่าน/ไม่ผ่าน กิจกรรมหน้าเสาธง
1.เป็น Web Application ช่วยให้การเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงมีความสะดวก รวดเร็ว ช่วยลดการเกิดความผิดพลาดในการสรุปและรายงานผล
2.การสรุปประเมินผล และรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรมทำได้รวดเร็ว และมีความถูกต้องแม่นยำ
3.อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ
4.ระบบรายงานผลการประเมินการการผ่าน/ไม่ผ่าน กิจกรรมหน้าเสาธง

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-