สบู่สครับผิว 3 in 1

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จิตติพร สุขพัฒน์สามัญ
2นาย วรเชษฐ์ โยชน์ชัยสารอุตสาหกรรม
3นางสาว เจมใจ สระใหญ่สามัญ
4นางสาว ชลนรา หรพริ้งสามัญ
5นางสาว อรทัย วิเศษศุกลสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อรปรียา ยอดลีปวช.
2นางสาว ปวีณา นนพิภักดิ์ปวช.
3นางสาว เกษวรรณกาญจน์ สุระชัยปวช.
4นางสาว สุธาสินี คำภูมีปวช.

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่อง สบู่สครับขัดผิว 3 in นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสบู่ที่สามารถใช้ทำความสะอาดขัดผิว และมีสรรพคุณในการบำรุงผิว ในก้อนเดียวกันโดยใช้กากกาแฟ ผสมกับว่านหางงจระเข้ ขมิ้นชัน และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งของที่มีในชุมชน โดยการใช้แบบประเมินโครงงานวิจัยเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ดังนี้ ความคิดเห็นของผู้ใช้มีความพึงพอใจมากพบว่าความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้สบู่ สครับผิว 3 in 1 มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.53) สรุปได้ว่า สบู่สครับผิว 3 in 1 มีประสิทธิภาพ สามารถนำมาใช้ได้จริงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1. ใช้สำหรับทำความสะอาดผิวกาย สครับผิวกายเพื่อให้ผิวเนียนใสขึ้น พร้อมทั้งยังช่วยบำรุงผิวกาย
2. ผลิตจากวัสดุจากธรรมชาติทำให้ไม่ระคายเคืองผิว
3.สามารถนำไปพัฒนาส่งเสริมด้านพาณิชยกรรม
1. ใช้ทำความสะอาดผิวกาย
2. ใช้ขัดผิวกาย
3. ช่วยบำรุงผิวกายในชุ่มชื้น

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก