กล้วยฆ่ายางพารา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปรีชา โสภาอุตสาหกรรม
2นาย สุภชัย จีนใจน้ำอุตสาหกรรม
3นาย ฐาปนา เจริญพรอุตสาหกรรม
4นาย วัชรพงษ์ สุมาลุย์อุตสาหกรรม
5นางสาว อริยา สิงห์ธีร์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วัชระ ธรรมเจริญปวช.
2นาย อภิวัฒน์ เสวะดีปวส.
3นาย ชัยรัตน์ สรายทองปวส.
4นาย ณัฐนนท์ ดีมากปวส.
5นาย ภูมินทร์ พนะสันปวส.
6นาย ศักดิ์สกุล หมายชัยปวส.
7นาย สุทธิพงษ์ ศุภนามปวส.
8นาย วีรพล วรรณดีปวส.
9นาย วันเฉลิม ศรีบุญเรืองปวส.
10นาย ปิติภัทร ดวงใจปวส.

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ผลการแสดงการเปรียบเทียบมวลของเนื้อยางพาราที่เกิดจากการใช้น้ำหมักจากจากกล้วย มะกรูด มะดัน สับปะรด และกรดที่ใช้ในอุตสาหกรรมยางพารา ตราเสือ โดยใช้ปริมาณน้ำยางพารา 20 ml เท่ากัน กรดชีวภาพมีมวลน้ำหนักมากกว่า กรดที่ใช้ในอุตสาหกรรมยางพารา ตราเสือ ปริมาณน้ำยางพารา 30 ml เท่ากัน กรดชีวภาพมีมวลน้ำหนักมากกว่า กรดที่ใช้ในอุตสาหกรรมยางพารา ตราเสือ ปริมาณน้ำยางพารา 40 ml เท่ากัน กรดชีวภาพมีมวลน้ำหนักมากกว่า กรดที่ใช้ในอุตสาหกรรมยางพารา ตราเสือ สรุปผลจากการทดลองได้พบว่า กรดชีวภาพทั้ง 4 สูตร เป็นกรดอ่อน มีเวลาในการจับตัวที่ดี เนื้อยางพาราเป็นสีขาวและกลิ่นไม่เหม็น และทำให้ยางพารามีน้ำหนักดี เหมาะสำหรับนำไปใช้ในการทำยางก้อนถ้วย

คุณลักษณะ / ประโยชน์

จับตัวที่ดี เนื้อยางพาราเป็นสีขาวและกลิ่นไม่เหม็น และทำให้ยางพารามีน้ำหนักดี
1 ด้านความรู้ ได้พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบและสิ่งที่มีชีวิตเพื่อพัฒนาหรือสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ หรือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใดๆ ที่ใช้ระบบชีวภาพ
2 ด้านการผลิต เพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีอยู่ในท้องถิ่น

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก