ชาใบตำลึง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ชาเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยม เป็นอันดับ 2 ของโลก เพราะเป็นเครื่องดื่ม ที่ดื่มเพื่อดับกระหาย หรือดื่มเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะคุณค่าจากสมุนไพร ซึ่งใบตำลึงมีคุณสมบัติของสารมีต่อต้านอนุมูลอิสระที่ดี และช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์ชาใบตำลึงโดยมีการวางแผนในการทดลอง ทั้งหมด 4 สิ่งการทดลอง สิ่งทดลองที่ 1 ค่าความสว่างมากที่สุด คือ 24.40 (ความแดง : a*) สิ่งทดลองที่ 4 ค่าความแดงมากที่สุด คือ 3.6 (ความเหลือง :b*) สิ่งทดลองที่ 1 ค่าความเหลืองมากที่สุด คือ 9.2 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี ด้านปริมาณไขมันมีค่าเฉลี่ยที่ลดลง ปริมาณเส้นใยมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น และมีค่าสารต้านอนุมูลอิสระที่ลดลง การวิเคราะห์ด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม สิ่งทดลองที่ 2 มีค่าคะแนน ความชอบในทุกด้านของผู้ทดสอบชิมมากที่สุด คือ 7.9

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ชาใบตำลึง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปรรูป โดยการคั่วและอบแห้ง แล้วบรรจุใส่ซอง ซึ่งจะมีการศึกษาสภาวะการทำแห้ง และอุณหภูมิน้ำในการชงชาที่เหมาะสม
มีคุณสมบัติของสารมีต่อต้านอนุมูลอิสระที่ดี และช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วรรณศิกาญจน์ ทองใสคหกรรม
2นางสาว อัญชลินทร์ สิงห์คำคหกรรม
3นางสาว แก้วพรรษา มีใจเย็นคหกรรม
4นาง เบญจทิพย์ เชษฐพันธ์สามัญ
5นางสาว ธรากุล บุญประสพศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว รุ่งนิภา กลิ่นประทุมปวช.
2นางสาว พชรพรรณ ผดุงถิ่นปวช.
3นางสาว ชณะพร พรหมภัทรปวช.
4นางสาว ปาลิตา เพิ่มประยูรปวช.
5นางสาว พัณณิตา เพิ่มพรปวช.
6นางสาว รินรดา บุญบำรุงปวช.
7นางสาว ศลิษา คงเจริญปวช.
8นางสาว ศิริวิมล ศิวะรัตน์ปวช.
9นางสาว สไบทิพย์ พรมสมบัติปวช.
10นางสาว อัจฉริยา ดีเลิศปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-