โต๊ะรับของจากญาติผู้ป่วยอัจฉริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อนุพงศ์ ภูทองกออุตสาหกรรม
2นาย ภูมิพัฒน์ สนทองอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เมธีรา หลักกอปวช.
2นางสาว สุภาพร สิงหเสนาปวช.
3นาย วศิน พูลเทกองปวช.
4นาย วิชนาถ นามุลเสนปวช.
5นาย สุนทร ภูมิศรีแก้วปวช.

ช่างกลอุดรธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)

บทคัดย่อ

ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากจึงต้องมีการป้องกันโดยใช้อุปกรณ์และยารักษา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ลดการติดเชื้อในสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วย จำนวนมาก เมื่อผู้ป่วยไม่ติดเชื้อสัมผัสผู้ที่ติดเชื้อหรือรับส่งของจากผู้ติดเชื้อ อาจจะได้รับการแพร่ระบาดได้ ดังนั้น จึงได้คิดวิธีที่จะทำอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 โดยการรับส่งของได้ง่ายสามารถระวังผู้ติดเชื้อมีที่ล้างมือเมื่อส่งรับของป้องกันการ การไอ จาม เสมหะ จากผู้ที่อยู่โรงพยาบาลได้และนำไปใช้ตามสถานที่ต่างๆได้

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ใช้สำหรับรับของจากญาติผู้ป่วยและลดการติดของโรคโควิค 19
สามารถรับส่งของให้ผู้ป่วยได้
สามารถไปใช้ในโรงพยาบาล หรือสำนักงานสาธารณสุขได้
ผลิตส่งประกอบอาชีพได้

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก