ระบบหุ่นยนต์สนทนา Discord bot

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปรีชา รักษาพลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย อานนท์ ดำรงค์วงวิจิตรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว อาทิตยา ทองวิเศษพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว พรรัมภา จินาพันธ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จอมภพ สีดอกไม้ปวช.
2นาย ศิรวัส ศรีสุขพร้อมปวช.
3นางสาว กัลยกร โสมาภาปวช.

วิทยาลัยพณิชยการบางนา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

บทคัดย่อ

ปัจจุบัน การใช้หุ่นยนต์สนทนา เพื่อตอบกลับข้อมูลอัตโนมัติ เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย เพื่อสะดวกในการตอบกลับข้อมูล ของผู้ให้ข้อมูล จากข้อดีดังกล่าว ทางผู้วิจัยจึงได้นำเทคโนโลยี หุ่นยนต์สนทนามาใช้ในการตอบกลับข้อมูล โดยใช้แอพพลิเคชั่น Discord ซึ่งสะดวกในการใช้งาน ในการตอบกลับข้อมูลการมาเรียนของผู้เรียน ไปยังผู้ปกครอง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้นำ แอพพลิเคชั่น Discord มาใช้ในการตอบกลับข้อมูล ซึ่งใช้งานสะดวก ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ IOS ผลการวิจัยปรากฎว่า ได้รับความพึงพอใจในระดับ ดี

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ระบบตอบกลับด้วยข้อมูลอัตโนมัติ ผ่านแอพพลิเคชั่น Discord โดยนำข้อมูล การมาโรงเรียน ตอบกลับไปยังผู้ปกครอง
1.สามารถแจ้งข้อมูลการมาเรียนของผู้เรียน ผ่านแอพพลิเคชั่น Discord
2.มีความสะดวกในการใช้งาน
3.ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้งาน

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-