คันฉ่องส่องพักตร์ปิ่นปักเกศา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

คันฉ่องส่องพักตร์ปิ่นปักเกศา เป็นงานหัตถศิลป์ช่างสิบหมู่ ประเภทลงรักประดับมุกพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประยุกต์เทคนิคและรูปแบบงานหัตถศิลป์ลงรักประดับมุกโบราณ และเรื่องราวความเชื่ออันเป็นศิริมงคลของ ดอกพุดตานไทย สื่อความหมายความมั่งคั่งยั่งยืน ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกมีความร่วมสมัย สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ภายใต้กรอบแนวคิด “สืบสานเรื่องราว และภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์งานศิลป์ช่างสิบหมู่ไทย” โดยพัฒนาเป็นงานกิ๊ฟเซ็ต 3 ชิ้น ประกอบด้วย ปิ่นปักผม กระจกโต๊ะแป้ง กระจกพกพา ที่มีการลงรักประดับหอยมุกไฟ ลวดลายดอกพุดตานไทยใช้ประโยชน์เป็นของที่ระลึก และเป็นเครื่องรางที่เป็น ศิริมงคลตามตำนานไทยโบราณ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1. เป็นงานกิ๊ฟเซ็ต 3 ชิ้น ประกอบด้วย ปิ่นปักผม กระจกโต๊ะแป้งรูปใบพุดตาน กระจกพารูปวงรี
2. วัสดุไม้สักลงรักประดับหอยมุกไฟ
3. ลวดลายประดับมุก เป็นลวดลายดอกพุดตานไทย
4. สีของชิ้นงาน สีรักดำ
1. ใช้ปักผม ใช้เป็นกระจกส่องหน้า
2. ใช้เป็นเครื่องรางศิริมงคล สื่อความหมาย “มั่งคั่ง ยั่งยืน”
3. สืบสานเรื่องราวความเชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์งานศิลป์ช่างสิบหมู่

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กัลยา ชูติวัตรศิลปกรรม
2นาง เบญจทิพย์ เชษฐพันธ์สามัญ
3นางสาว ธรากุล บุญประสพศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ติณณภพ บางขามปวช.
2นาย นโม พูลสุขปวช.
3นาย สุรสิทธิ์ พลนาคปวช.
4นางสาว มสมล หารโงนปวช.
5นาย ศักดิ์ศิริ จิตสว่างปวช.
6นางสาว สุภาพร สืบสวนปวส.
7นางสาว วฤดี กำเนิดเกียรติศักดิ์ปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-