โต๊ะเครื่องมือกลช่างไม้อเนกประสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สุดารัตน์ คณะนาอุตสาหกรรม
2นาย สมพร คณะนาอุตสาหกรรม
3นาย อารี อ่อนแก้วอุตสาหกรรม
4นาย พัฒนชัย สันตยากรอุตสาหกรรม
5นาง พรรษกร คงนุ้ยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐพล วงศ์วาสนาปวส.
2นางสาว ธัญพัตน์ เฝ้าทองปวส.
3นางสาว กรจุฬา จุฬาพันธ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโต๊ะเครื่องมือกลช่างไม้อเนกประสงค์เป็นโต๊ะเคลื่อนย้ายได้สะดวกจัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้า งานไม้และอุปกรณ์งานไม้ได้ ได้แก่ เครื่องเลื่อยวงเดือน เครื่องเราเตอร์ เครื่องทริมเมอร์ เครื่องขัดกระดาษทรายและอุปกรณ์ไม้ต่างๆได้ นอกจากเป็นตู้เก็บเครื่องมือแล้วยังสามารถใช้เลื่อยวงเดือนติดกับโต๊ะให้หงายขึ้นปรับเป็นโต๊ะผ่าไม้มีรั้วใช้ตัดไม้ได้สะดวกปลอดภัยและแม่นยำ อีกทั้งยังติดตั้งเครื่องทริมเมอร์และเครื่องเราเตอร์ไว้ใช้งานกัด เซาะ เจาะ ไม้ที่มีรางเลื่อนปรับระดับได้ รองรับการใช้งานที่แม่นยำ ใช้งานสะดวกเพิ่มความหลากหลายในการใช้งานได้มากขึ้น และเมื่อนำไปใช้จริงพบว่า การทำงานสะดวกภายในโต๊ะมีทั้งงานผ่าไม้ ซอยไม้ กัดไม้ เจาะไม้ เซาะไม้ ตัดองศา แต่ไม่ได้ในที่เดียวกัน ซึ่งเมื่อทำงานจะมีความคล่องตัว ทำให้ประหยัดเวลา และพื้นที่ในการทำงาน ทั้งยังได้เพิ่มขึ้นจากการเปรียบเทียบกับการแยกใช้เครื่องมือแบบเดิมจากผู้ผลิต

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1. เพื่อออกแบบและเกิดผลิตภัณฑ์โต๊ะเครื่องมือกลช่างไม้อเนกประสงค์
2. นำไปต่อยอดการประกอบอาชีพได้
3. เป็นที่ต้องการของท้องตลาด
4. เป็นโต๊ะผ่าไม้ ซอยไม้ กัดไม้ เซาะแต่งไม้ในตัวเดียวกัน

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก