สุขาลอยน้ำช่วยผู้ประสบภัย

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การประดิษฐ์สุขาลอยน้ำช่วยผู้ประสบอุทกภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบอุทกภัย เพื่อศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับนวัตกรรม และเพื่อศึกษาความเหมาะสมในการใช้งานของสุขาลอยน้ำ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นคณะครูในแผนกช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ในวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษจำนวน 6 คน และกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนนักศึกษาจำนวน 15 คน สถิติที่ใช้คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1. สุขาลอยน้ำช่วยผู้ประสบอุทกภัยต้นมีความพึงพอใจเกี่ยวกับสุขาลอยน้ำอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.88 2. ความพึงพอใจของสุขาลอยน้ำช่วยผู้ประสบอุทกภัยอยู่ในระดับมากที่มีค่าเฉลี่ย 4.63

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1.อำนวยความสะดวกต่อผู้ประสบอุทกภัย
1. ได้สิ่งประดิษฐ์ที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบอุทกภัย
2. ทำให้เกิดมูลค่า สามารถนำไปต่อยอดเป็นธุรกิจได้
3. นักศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างสุขาลอยน้ำมากขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ไชยา บุตรวงค์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นาคมสันต์ มุลกะกุลปวส.
2นาย วุฒิไกร ดีเสมอปวส.
3นาย พงศ์พิชัย จันแดงปวส.
4นาย ชยางกูร ชนะชัยปวส.
5นาย ธวัชชัย สุภาพันธ์ปวส.
6นาย ธเนศพล พรมศรีปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก