ไม้สอยเพื่อการเกษตร

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

ในการศึกษษไม้สอยเพื่อการเกษตร คณะผู้จัดทำได้ศึกษาและค้นคว้า แนวคิดทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวกข้องด้วยการสังเกตการเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับปัญหาผลผลิตบอบช้ำ เสียหายเนื่องจากการเก็บเกี่ยว โดยใช้ไม่สอยแบบดั้งเดิม โดยใช้ไม้สอยแบบดั้งเดิมไม่มีถึงลำเลียง เราจึงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและถนอมผลผลิตให้กับเกษตรกร เพื่อศึกษาความพึงพอใจ และตอบโจทย์ในการเก็บเกี่ยวผลผลิต และจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเกษตรกร จำนวน 11 ราย ครู 7 ราย อื่นๆ 2 ราย และผลที่ได้จากการสำรวจพบว่าผู้ใ้ช้งานมีความพึงพอใจในไม้สอยเพื่อการเกษตร พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.63

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1.เพิ่มความสะดวกสบายในการเก็บผลผลิตทางการเกษตร
2.ประหยัดเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร
1.ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพลดความเสียหายของผลไม้ในการเกีบเกี่ยว
2 ผู้ใช้มีความพึงพอใจในการใช้งานของไม้สอยเพื่อการเกษตร
3.สามารถช่วยเก็บเกี่ยวผลไม้ได้จริง
4.ช่วยเป็นเครื่องทุ่นแรงให้กับเกษตรกร
5.ได้ทักษะแนวคิดในการออกแบบ
6.อุปกรณ์สามารถนำไปใช้ได้สะดวกยิ่งขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ไชยา บุตรวงค์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นฤพร ผลบุญปวส.
2นางสาว นันทิยา วงษ์พินิจปวส.
3นางสาว ฐิติมา เลิศศรีปวส.
4นางสาว ศิริวิมล ทองกลมปวส.
5นางสาว วชิราภรณ์ แรมประชาปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก