ชุดควบคุม LICEC Mini Smart Farm รดน้ำอัตโนมัติ

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

งานวิจัย เรื่อง ชุดควบคุม LICEC Mini Smart Farm รดน้ำอัตโนมัติ นี้ดำเนินการขึ้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบรดน้ำผักอัตโนมัติและการดำรงชีวิตที่สะดวกสบายและง่ายต่อการใช้งานเพื่อที่จะประหยัดเวลาต่อการรดน้ำพืชผักต่างๆ ผลการวิจัยความพึงพอใจของชุดควบคุม LICEC Mini Smart Farm รดน้ำอัตโนมัติ ที่สร้างขึ้นสามารถนำมาใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ พบว่าความพึงพอใจของ ชุดควบคุม LICEC Mini Smart Farm รดน้ำอัตโนมัติ ในภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย (x ) เท่ากับ 4.13 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)เท่ากับ 0.05

คุณลักษณะ / ประโยชน์

สามารถควบคุม LICEC Mini Smart Farm รดน้ำอัตโนมัติ ผ่าน APP Ewelink
สามารถตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ ควบคุมปั้มน้ำ 0.5 - 3 แรง
สามารถแบ่งโซนรดน้ำอัตโนมัติ ได้สูงสุด 6 โซน
ใช้งานง่าย ติดตั้งง่าย
สามารถสั่งงานเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างง่ายดาย ผ่านระบบ WIFI
มีระบบ AUTO และ MANNUAL ทุกโซน ควบคุมได้อย่างอิสระ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จิโรจน์ แสงอ่อนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง ณิชมน เหล่าเมฆพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง สุบงกช ถึงเสียบญวนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ยุวดี ดำเอียดพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย นพรัตน์ อ่อนขจรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จักรรินทร์ จันทร์นพรัตน์ปวช.
2นางสาว สุภาวดี สพเนตรปวช.
3นาย คุณวุฒิ ปานสัสดีปวช.
4นางสาว เปรมฤดี ดำนิลปวช.
5นางสาว ดวงกมล วงศ์สุขประเสริฐปวช.
6นางสาว สุนิสา ทองจันทร์ปวช.
7นาย พิชัย วังทองชุกปวช.
8นาย พิเชษฐ์ วังทองชุกปวช.
9นางสาว ณัฐสุดา แซ่เหง่าปวช.
10นาย ฐาปนันท์ มุสิกวาทีปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก