หัตถศิลป์ถิ่นโพธิ์ทอง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อำภา หวังผลสามัญ
2นางสาว เบ็ญจมาศ จันสีเผือกพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว นุชจนาท ภูทองพันธ์สามัญ
4นาง อรุณี ผลโชคสามัญ
5นาง ทิพวรรพ ศรีสวัสดิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัฐมล เชื้อบุญปวช.
2นางสาว นันฑิตา เสือวงษ์ปวช.
3นางสาว พรพรรณ วงษ์หอมจันทร์ปวช.
4นางสาว อัจฉรา ห่วงศรีปวช.
5นาย ณัฏฐกฤต ตรุษเงินปวช.

วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

"หัตถศิลป์ถิ่นโพธิ์ทอง" คือชื่อผลงานที่รวบรวมนำเอกลักษณ์ของอำเภอโพธิ์ทอง ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดอ่างทอง ได้แก่ วัดขุนอินทประมูล พระตำหนักคำหยาด และเจดีย์วัดท่าอิฐ สถานที่ทั้ง 3 แห่งนี้นับว่าเป็นสถานที่ที่มีความสวยงาม ชาวอ่างทอง และประชาชนทั่วไปรู้จักและให้ความเคารพบูชากันมาแต่ช้านาน และเนื่องจากจังหวัดอ่างทองได้มีศูนย์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการทำเซรามิกอยู่แล้ว ทางคณะผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดที่จัดทำของที่ระลึกขึ้นในรูปแบบของจานเซรามิกโดยเป็นการผสมผสานสถานที่ทั้ง 3แห่งไว้ด้วยกันเพื่อเป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทองให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่งานศิลปะอีกด้วย จึงเป็นที่มาของผลงาน หัตถศิลป์ถิ่นโพธิ์ทอง

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ผลงาน หัตถศิลป์ถิ่นโพธิ์ทอง เป็นงานศิลปะที่เกิดจากการวาดและระบายสีเกี่ยวกับสถานที่ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวอำเภอ
โพธิ์ทอง ได้แก่ วัดขุนอินทประมูล พระตำหนักคำหยาด และเจดีย์วัดท่าอิฐ โดยมีการผสมผสานลวดลายไทยลงไปบนจานกระเบื้องเซรามิกได้อย่างประณีต สวยงาม คงเอกลักษณ์ความเป็นไทยเป็นของฝากของที่ระลึกในโอกาสพิเศษต่าง ๆ สามารถเครื่องย้ายได้ น้ำหนักเบา นอกจากนี้ยังใช้เป็นของประดับตกแต่งได้อีกด้วย
- ของฝากของที่ระลึกในโอกาสพิเศษต่าง ๆ
- ของตกแต่ง

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-