ลูกพลับแช้บ๊วย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุวรัตน์ อรชรอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2นาย อนณ หรีรักษ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3นางสาว กัญฑิตา พูลสวัสดิ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กุลธิดา บุญพรหมปวช.
2นางสาว สวรส รักษ์รอดปวช.
3นางสาว ทัศรินทร ดีเเก้วปวช.
4นางสาว นัฐตชา หนูพันปวช.
5นางสาว กัญญ์วรา เสนปานปวช.

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

จากแนวคิดของคณะผู้จัดทำในการนำลูกพลับมาแปรรูปเป็น ลูกพลับเเช่บ็วยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อนำสิ่งของเหลื่อใช้มาทำให้เกิดมูลค่า เพื่อผลิตและแปรรูปเป็นลูกพลับเเช่บ็วย เพื่อศึกษาอธิบายการทำลูกพลับเเช่บ็วย เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภค โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงทดลอง ประชากร และกลุ่มเป้าหมาย เป็นบุคลากรในวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการใช้วิธีการวิจัยเชิงทดลองในการวิเคราห์ข้อมูล ค่าสถิติต่างๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ลูกพลับเเช่บ็วยที่มีคุณภาพ สามารถจำหน่ายสู่ตลาดได้

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ผลิตภัณฑ์ ลูกพลับเเช่บ็วย จากการแปรรูปลูกพลับเเช่บ็วย
ที่มีความแปลกใหม่ ชิ้นขนาดพอดีคำ ทานงง่าย รสชาติถูกใจลูกค่า
การนำของเหลือใช้ ที่มีอยู่ในท่องถิ่นมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต
และช่วยให้เด็กนักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
1. เพื่อได้ผลิตภัณฑ์ ลูกพลับเเช่บ็วย ที่มีความแปลกใหม่ และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต
2. เพื่อเป็นการหารายได้เสริมระหว่างเรียน
3. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก