แกงอ่อมถ้วยกึ่งสำเร็จรูป

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ดารณี แรมกลางสามัญ
2นางสาว อรอนงค์ ดอกจันรีสามัญ
3นางสาว วราภรณ์ อุ่นกลมสามัญ
4นาย กฤษดา จักรเสนสามัญ
5นาย ชำนาญ ไชยบุญสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศุลีพร คำปวนปวช.
2นางสาว ชนากานต์ ทองสุทธิ์ปวช.
3นางสาว กุลธิดา งวมแพงพิมพ์ปวช.
4นาย ธนิตดา พลสว่างปวช.
5นาย ณัฏฐิกานต์ ลาดแก้วปวช.
6นางสาว กัญญารักษ์ ศรีเทียวไทยปวช.
7นาย อดิเทพ คึ้มยะราชปวช.
8นาย ไพรัช ไพไหลปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

จากปัญหาสภาวะความเป็นอยู่ของสังคมไทยในปัจจุบัน มีความเร่งรีบและมีเงื่อนไขของเวลาเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น รวมทั้งด้านอาหารที่บริโภคมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะผู้วิจัยได้ทดสอบสูตรที่เหมาะสมของแกงอ่อมถ้วยกึ่งสำเร็จรูป พบว่า สูตรที่ 2 มีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของประชาชนทั่วไป ในการศึกษาความพึงพอใจต่อแกงอ่อมถ้วยกึ่งสำเร็จรูปของนักเรียนนักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร และประชาชนทั่วไปจำนวน 60 คน โดยใช้แบบสอบถามแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใน 4 ด้าน คือ ด้านรสชาติ ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านความสะดวก และด้านราคา พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยสำคัญ (P < 0.05)

คุณลักษณะ / ประโยชน์

มีคุณค่าทางโภชนาการ สะดวก สะอาด รสชาติอร่อย
ได้ผลิตภัณฑ์แกงอ่อมถ้วยกึ่งสำเร็จรูปที่สะดวกต่อผู้บริโภค “อร่อยครบ จบในถ้วยเดียว”เสริมคุณค่าทางโภชนาการจากเนื้อหมู ผักชนิดต่างๆ และสมุนไพรไทยและจีนในผงหัวน้ำซุปที่เข้มข้นต้นตำรับ

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-