เครื่องตัดหญ้าพร้อมจัดเก็บบังคับวิทยุ

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้ง พบว่าเครื่องตัดหญ้าพร้อมจัดเก็บบังคับวิทยุมีประสิทธิภาพในการตัดและเก็บหญ้าในพื้นที่ 30 ตารางเมตรใช้เวลา 15 นาที และเมื่อเปรียบเทียบกับการตัดหญ้าแบบใช้เครื่องสะพายบ่าพบว่าใช้เวลาน้อยกว่า คิดเป็น 3 เท่า และความพึงพอใจต่อการใช้งานของเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ จำนวน 15 คน พบว่าการนำไปใช้ประโยชน์มีค่าสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งค่าเฉลี่ย4.74 และความประณีตในการออกแบบเป็นอันดับสองมีค่าเฉลี่ย4.71 อันดับที่สามเป็นความเหมาะสมในการใช้งานมีค่าเฉลี่ย4.70 อันดับที่สี่เป็นประสิทธิภาพในการใช้งานมีค่าเฉลี่ย4.28 อันดับที่ห้า ขนาดของชิ้นงานมีค่าเฉลี่ย4.18 และอันดับสุดท้าย ความสวยงามมีค่าเฉลี่ย4.16 สรุปได้ว่าการสร้างเครื่องตัดหญ้าพร้อมจัดเก็บบังคับวิทยุเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

คุณลักษณะ / ประโยชน์

สามารถตัดและจัดเก็บหญ้าไปในครั้งเดียว
1.ได้รู้จักประสิทธิภาพเครื่องตัดหญ้าพร้อมจัดเก็บบังคับวิทยุ
2.ได้ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องตัดหญ้าพร้อมจัดเก็บบังคับวิทยุกับแบบสะพายบ่า
3.เกษตรกรมีความพึงพอใจในการใช้งานของเครื่องตัดหญ้าพร้อมจัดเก็บบังคับวิทยุ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ภานุวัฒน์ คำบาอุตสาหกรรม
2นาย ณธกร สองสนิทอุตสาหกรรม
3นาย สุระชัย ศิริเกษอุตสาหกรรม
4นาย วิศิษฏ์ ปัญญาไวอุตสาหกรรม
5นาย ปรีชา หงส์ผาแก้วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภาคภูมิ จินดามลปวช.
2นางสาว ศรุตยา อนิรภัยปวช.
3นาย นิรุต อินทร์สุขปวช.
4นาย ศุภกร พรมโสภาปวช.
5นาย ชาญชัย กอเสลาปวช.
6นางสาว ปิยะธิดา อรัญภูมิปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-