ตู้รับพัสดุ ป้องกัน โควิด-19

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็วและมีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีสูง แต่ในขณะเดียวกันสุขภาพและความปลอดภัยของผู้คนยังเป็นสิ่งที่น่ากังวล โดยมีสาเหตุมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทุกคนจึงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองเป็นแบบชีวิตวิถีใหม่ เพื่อลดการสัมผัสให้น้อยลง การซื้อสินค้าออนไลน์จึงเป็นช่องทางสำคัญที่ช่วยให้ผู้คนห่างจากเชื้อโควิด-19 ในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นั้น มีกระบวนการที่สำคัญคือการจัดให้มีผู้รับพัสดุหรือสถานที่รับพัสดุแทนเมื่อผู้สั่งซื้อไม่สะดวกรับด้วยตนเองได้ ผู้ประดิษฐ์จึงมีแนวคิดที่จะประดิษฐ์ตู้รับพัสดุ ป้องกันโควิท-19 ซึ่งเป็นตู้ที่สามารถรับพัสดุได้ตลอด 24 ชม. โดยให้มีการแจ้งเตือน เมื่อรับพัสดุ ผ่านทาง LINE Notify และทำการฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยแสง UVC สามารถควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk เก็บข้อมูลผู้ส่งพัสดุด้วย Web Application และแสดงผลข้อมูลการรับพัสดุด้วย Google Data Studio

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นตู้รับพัสดุที่สามารถรับพัสดุได้ตลอด 24 ชม. มีการแจ้งเตือน เมื่อรับพัสดุ ผ่านทาง LINE Notify และสามารถทำการฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยแสง UVCควบคุมการทำงานผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk แล้วประมวณผลข้อมูลด้วย Google Data Studio
1. รับพัสดุที่สามารถรับพัสดุได้ตลอด 24 ชม.
2. ทำการฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยแสง UVC
3. ควบคุมการทำงานผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk
4. สรุปผลข้อมูลด้วย Google Data Studio

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย รัตนศักดิ์ ผาสุขพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย สวิตต์ โคตรสีเขียวพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ศราวุธ ขระณีย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย อิสระ วรนามพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย จักรพงษ์ ต่อโชติพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศรัณ ไวยศรีแสงปวส.
2นาย ก่อกุศล กมลแสงปวส.
3นางสาว อรจิรา ศรีลาพัฒน์ปวส.
4นาย ขวัญลดา วงศ์อารีย์ปวส.
5นางสาว นวพร มูลพฤกษ์ปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-