อุปกรณ์ล้างถั่วลิสง

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

อุปกรณ์ล้างถั่วลิสง สามารถล้างถั่งลิสงได้สะดวก รวดเร็ว ใช้เวลาน้อยและล้างถั่วลิสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการทำงานของอุปกรณ์ล้างถั่วลิสงไดกำหนดพื้นที่ในการทดลองคือตลาดบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานีได้มาสุ่มคัดเลือกแบบเจาะจง ซึ่งพบว่าผู้ใชมีความพึงพอใจเฉลี่ยด้านโครงสร้าง ( = 4.9) ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ด้านการออกแบบ( = 4.45) ระดับความพึงพอใจมากที่สุด และด้านการใช้งาน ( = 4.86) ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ภาพรวมระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.73) ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ล้างถั่วลิสง ครั้งที่ 1 จำนวน 10 kg.ครั้งที่ 1 จำนวน 10 kg. จากการทดลองการล้างถั่วลิสง จำนวน 3 ครั้ง โดยใช้ถั่วลิสงครั้งที่ 1 จำนวน 1.0 kg. ครั้งที่ 2 จำนวน 2.0 kg.ครั้งที่ 3 จำนวน 3.0 kg.โดยเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ล้างถั่วลิสงได้เวลาเฉลี่ย 4 นาที กับการล้างด้วยมือเปล่าใช้เวลา 9 นาที
อุปกรณ์ล้างถั่วลิสง สามารถใช้งานสะดวก ลดระยะเวลาในการทำงานเมื่อเปรียบเทียบกับการล้างด้วยมือเปล่า อุปกรณ์ล้างถั่วลิสง ที่มีคุณภาพสูงคงทนและง่ายต่อการใช้งาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อมรินทร์ ริยาพันธ์อุตสาหกรรม
2นาย ศุภชัย สมนิลอุตสาหกรรม
3นาย ธนวันต์ บุญมากอุตสาหกรรม
4นาย เฉลิมชัย เลิศไกรอุตสาหกรรม
5นาย สาธิต ถาวรประสิทธิ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชลิตพล ชนะพลปวส.
2นาย ธนาวุฒฺ ริยาพันธ์ปวส.
3นาย พีรพงษ์ เชื่องช้างปวส.
4นางสาว กัญญารัตน์ มีพัฒน์ปวส.
5นาย สุรสิทธิ์ จันทร์กูลปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-