รถตัดหญ้าพลังงานสะอาด 2 ni 1

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศตวรรษ ทองรัตน์อุตสาหกรรม
2นาย คณิต กลางคารอุตสาหกรรม
3นาย อริย์ธัช วศินโรจนโภคินอุตสาหกรรม
4นาย อุทัย รัตถาอุตสาหกรรม
5นาย ทศพล จัดแจงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พัชรา สีเคลือบปวช.
2นาย วีระศักดิ์ วงษาวัตรปวช.
3นาย ทักษิณ ชุมภักดีปวส.
4นาย กิตติศักดิ์ ศรีวงษ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่อง รถตัดหญ้าพลังงานสะอาด 2 ni 1 โดยใช้แหล่งพลังงานแสงอาทิตย์มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและออกแบบรถตัดหญ้าไฟฟ้าโดยใช้แหล่งพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ให้ประสิทธิภาพในการใช้งานเทียบเคียงเครื่องตัดหญ้าแบบเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง มีการใช้พลังงานน้อยที่สุดเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากพลังงานทดแทน ลดการสั่นสะเทือน ลดเสียงดังจากการทำงานของเครื่องตัดหญ้าแบบเครื่องยนต์และไม่เพิ่มมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม รถตัดหญ้าพลังงานแบตเตอรี่สามารถนำไปใช้งานได้จริงและไม่เพิ่มมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม สามารถทำการควบคุมการทำงานของรถตัดหญ้าด้วยรีโมท และสามารถจ่ายไฟฟ้า กระแสสลับแรงดัน 220 โวลต์ ได้ สามารถใช้งานต่อเนื่องได้นาน 3 -4 ชั่วโมง

คุณลักษณะ / ประโยชน์

รถตัดหญ้าพลังงานแบตเตอรี่สามารถนำไปใช้งานได้จริงและไม่เพิ่มมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม สามารถทำการควบคุมการทำงานของรถตัดหญ้าด้วยรีโมท และสามารถจ่ายไฟฟ้า กระแสสลับแรงดัน 220 โวลต์ ได้ สามารถใช้งานต่อเนื่องได้นาน 3 -4 ชั่วโมง
1. เป็นแนวทางที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า คือ การนำพลังงานธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นการช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในโลกโดยไม่ทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสภาพแวดล้อม
2. ได้ต้นแบบรถตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้งานที่สามารถลดการใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีราคาสูง
3. ลดมลภาวะทางเสียงสามารถใช้งานได้ในที่ส่วนบุคคลหรือที่ที่ควบคุมการใช้เสียง เช่น สถานที่ราชการ สถานศึกบา
4. ลดการสั่นสะเทือนของตัวรถตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้าเมื่อเทียบกับเครื่องตัดหญ้าแบบเครื่องยนต์

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-