สบู่ออร่าคอฟฟี่

วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

สบู่เป็นเครืื่องสำอางค์ชนิดหนึ่งใช้การทำความสะอาดร่างกาย เดิมใช้เพื่อทำความสะอาดร่างกายเท่านั้น

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการทำสบู่ออร่าคอฟฟี่
2. เพื่อผลิตสบู่ออร่าคอฟฟี่
1. มีความรู้ความสามารถในการผลิตสบู่กากกาแฟ
2. มีสบู่กากกาแฟที่สามารถที่สามารถใช้ได้จริง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กมลชนก เดชผดุงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง วนิดา บุญมีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง ณัฐสนันท์ บัวโฉมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว นิสา ขุนพานิชพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว ทิพภาพร ทิมทองสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ประภัสรา พิมพรปวช.
2นางสาว กิตติยา โปร่งสละปวช.
3นางสาว สุภาวดี เฉยนกปวช.
4นางสาว จิรัฐฎิญา กิ่งจำปาปวช.
5นางสาว จันทร์ทิพย์ เนินลาดปวส.
6นาย เกวรินทร์ วัตรยิ่งปวส.
7นางสาว ณัทนน ศรีโนนยางปวส.
8นางสาว ชลธาร ลาแก้วปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-