ผลิตภัณฑ์จ๊อหัวปลี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ผลิตภัณฑ์จ๊อหัวปลีนำหัวปลีอกไก่เกลือน้ำปลาพริกไทยขาวป่นผงฟูน้ำตาลทรายแป้งข้าวโพดเห็ดหอมแผ่นฟองเต้าหู้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์โดยศึกษาระยะเวลาอุณหภูมิการนึ่งจ๊อหัวปลีโดยเก็บไว้ในตู้เย็นที่ช่องแช่แข็งในอุณหภูมิที่-18องศาเซลเซียสสังเกตลักษณะสีกลิ่นและรสชาติโดยสังเกตการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์เป็นเวลา30วันไม่พบการเปลี่ยนแปลงสรุปว่าอายุของผลิตภัณฑ์สามารถเก็บได้ถึง30วันผลการศึกษาคุณลักษณะทางเคมีและทางกายภาพของผลิตภัณฑ์พบว่าค่าความชื้นเฉลี่ย :53.65ค่าaw:0.51ค่าpH:มีค่าเฉลี่ย7.34ค่าความหวานอยู่ในระดับเดียวกันคือ3ค่าความเค็ม:0.50ค่าสีอยู่ในระดับเดียวกันคือ Moderate Orange

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นอาหารว่างที่เสริมกากใยจากหัวปลีสามารถเก็บไว้บริโภคได้นานไม่น้อยกว่า6เดือนโดยการนำไปทอดหรืออบให้กรอบรับประทานกับน้ำจิ้มช่วยในเรื่องกระบวนการขับถ่ายและอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเหมาะสำหรับหญิงให้นมบุตรผู้สูงอายุผู้ต้องการลดความอ้วนและที่มีปัญหาในระบบขับถ่าย
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จ๊อหัวปลีที่มีคุณค่าทางโภชนาการและเสริมกากใยอาหารเป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้บริโภคที่ผ่านกระบวนการแช่เยือกแข็งสามารถเก็บไว้บริโภคได้นานมากกว่า6เดือนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพและเป็นทางเลือกใหม่สำหรับกลุ่มผู้บริโภคกระตุ้นการซื้อขายสินค้าเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ชนัญชิดา โมฬาสามัญ
2นาง บันดาร เชยชะนันท์คหกรรม
3นาย ธนัฐพล สายมูลตรีคหกรรม
4นางสาว กมลวรรณ ชมพูคหกรรม
5นาย ปรเมศ แม่นแท้คหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธิติมา วรรณโคตรปวส.
2นาย นิลลดา เหราวรรณ์ปวส.
3นางสาว ฐิยากร พางามปวส.
4นาย นิติพร โปร่งขุนทดปวส.
5นาย สลิลทิพย์ เหลาเจริญปวส.
6นางสาว กัลสุดา สุ่มมาตย์ปวส.
7นาย ขนิษฐา งิ้วเชอร์ปวส.
8นาย อมรรัตน์ อุปเนตรปวส.
9นาย พิชชาภา โพธิ์กระสังข์ปวส.
10นาย นันทนัช มาตชะราปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-