โคมคราม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว โชติรส ลาภมูลคหกรรม
2นางสาว นิภาภรณ์ สุทธิโคตรสามัญ
3นาย รัตน์ชตะ อินทรวิศิษฎ์คหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เดือนเพ็ญ แวงวงค์ปวช.
2นางสาว นันทวัน พร่ำยี่ปวช.
3นางสาว ชลธิชา อินชิตปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

เมื่อกล่าวถึงเส้นด้ายเราสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นโคมไฟได้ ทำให้เกิดแสงสว่างที่เล็ดลอดออกมาจากความห่างระหว่างเส้นด้ายเกิดความสวยงามในอีกรูปแบบหนึ่ง ผู้จัดทำจึงได้มีความคิดที่จะ นำเอาเส้นด้ายที่ย้อมด้วยครามซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ด้วยการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เรียบง่าย หาได้ทั่วไป และเพื่อศึกษาเผยแพร่ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และทักษะดังกล่าวผู้สนใจต่อไปผู้จัดทำโครงงาน โคมครามขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ ศึกษารูปแบบ และศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภค สถิติที่ใช้ คือค่าเฉลี่ยเลข คณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

คุณลักษณะ / ประโยชน์

โคมครามมีส่วนประกอบจากผ้าย้อมครามนำมาประยุกต์ผสมผสานกับรูปแบบโคมสากล
1 เพื่อศึกษาการประดิษฐ์โคมครามจากวัสดุที่มีในท้องถิ่นจากภูมิปัญญาชาวบ้านผสมผสานกับรูปแบบสากล
2 เพื่อออกแบบและประดิษฐ์โคมครามจากวัสดุที่มีในท้องถิ่น
3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อสิ่งประดิษฐ์โคมครามจากวัสดุที่มีในท้องถิ่น

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-