การสร้างและพัฒนาเครื่องพ่นน้ำกำจัดฝุ่น PM 2.5 สั่งการผ่านระบบออนไลน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กฤษฎา รุ่งคูหาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว บุญธิดา สุขสมัยสามัญ
3นางสาว รัตนาภรณ์ นาคสั่วสามัญ
4นางสาว นันทพัทธ์ พุกประยูรรัตน์สามัญ
5นางสาว สิรินาถ ชอ้อนชมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พิทักษ์ เม่นนาเกร็ดปวช.
2นางสาว พรนภา โพธิ์เย็นปวช.
3นางสาว พรนภา ลิ้มรักษาปวช.
4นาย ธนากรณ์ พลหนองหลวงปวช.
5นาย พงศพัศ หมื่นอินกูดปวช.
6นางสาว รุ่งนภา เอี่ยมชูกุลปวช.
7นางสาว อรุณศรี กิจสวัสดิ์ปวช.
8นางสาว กมลชนก สมประสงค์ปวช.
9นางสาว สิริรัตน์ พลอยนิลปวช.
10นางสาว ฑิฆัมพร ใหญ่คำมาปวช.

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

บทคัดย่อ

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นวิทยาลัยในเขตปริมณฑล ทางผ่านในการเดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนมาก และมีการจราจรทางบกที่หนาแน่น ทำให้ในทุกปีจะประสบปัญหาฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐานทำให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเด็กและผู้สูงอายุที่อาจก่อให้เกิดการเจ็บป่วยจากปัญหาค่าฝุ่นละอองที่สูดดมเข้าไปในร่างกาย เพื่อแก้ปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่เกินค่ามาตรฐาน คณะผู้จัดทำจึงการสร้างและพัฒนาเครื่องพ่นน้ำกำจัดฝุ่น PM 2.5 สั่งการผ่านระบบออนไลน์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อการพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพเครื่องพ่นน้ำกำจัดฝุ่น PM 2.5 2.เพื่อช่วยลดปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน 3.เพื่อใช้ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาค่าฝุ่นละออง อุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ บริเวณที่พักอาศัย

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ใช้สำหรับตรวจสอบคุณภาพอากาศ อุณหภูมิ และค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศที่แย่เกินค่ามาตรฐาน ซึ่งเป็นอันตรายแก่มนุษย์และสัตว์เลี้ยง ในบริเวณที่พักอาศัย
1. ลดปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน
2. ใช้ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาค่าฝุ่นละออง อุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ บริเวณที่พักอาศัย
3. ใช้ปรับคุณภาพอากาศเพื่อปัญหาค่าฝุ่นละออง อุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ บริเวณที่พักอาศัย

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-