อุปกรณ์พิเศษติดหัวค้อนกันลื่น

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การทำงานด้านงานก่อสร้าง ในการตอกตะปู ปัญหาที่มักเกิดจากหน้างานคือ การแฉลบ ของตะปูที่ตอก อาจคดหรืองอ ต้องเสียเวลาถอน สูญเสียตะปูและเวลาในการทำงาน และอาจกระเด็น โดนสิ่งของ หลอดไฟหรือกระจก รวมทั้งร่างกาย แขนขาหรือกระทั้งอวัยวะที่สำคัญที่สุดของเรา อย่างเช่น ดวงตา คณะผู้จัดทำจึง คิดอุปกรณ์ติดหัวค้อนกันลื่น เพื่อช่วยลดปัญหาการตอกตะปูของผู้เริ่มใช้งาน ค้อนที่ยังไม่ชำนาญมากนักทำให้เกิดปัญหาในการตอกตะปูคดหรืองอสิ้นเปลืองวัสดุ และเวลาในการทำงาน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1. ได้ข้อมูลพฤติกรรมการตอกตะปูที่ปลอดภัย
2. ได้แบบร่างสำหรับทำอุปกรณ์ติดหัวค้อนกันลื่น
3. ทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ติดหัวค้อนกันลื่น
4. ช่วยให้นักศึกษา ได้คิดค้นอย่างเป็นระบบ และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นอุปกรณ์ช่วยให้การตอกตะปูได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศุภชัย ร่มโพธิ์อุตสาหกรรม
2นาย เกษมสุข ชัยชิตาทรอุตสาหกรรม
3นาย ณรงค์ชัย เนื่องอุทัยสามัญ
4นาย ชัยวัฒน์ ทองแก้วอุตสาหกรรม
5นาย อมร รักซ้อนอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ทรงวุฒิ กาญจนสำราญวงศ์ปวส.
2นาย ภานุวัฒน์ สุจริตธรรมปวส.
3นาย เจษฏา รักษาศรีปวส.
4นาย เฉลิมภพ พิทักษ์เขตขัณฑ์ปวส.
5นาย วัลลักษณ์ หงษ์สกุลปวส.
6นางสาว กัลยารัตน์ ประจิตรปวส.
7นาย จิรวัฒน์ ไตรย์พืชน์ปวส.
8นาย อนุรักษ์ ศรนรินทร์ปวส.
9นาย พีรพัฒน์ กันยาปวส.
10นางสาว อโรชา รุ่งเรืองวิรัชกิจปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-